Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk ta' Assisi

Missier ta' hafna Qaddisin


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


San Frangisk ta' Assisi

Missier ta' Hafna Qaddisin

 

Sliem ghalik, Qaddis Missierna,

li l-Mulej ghazlek ghalih:

hallejt kollox ta' did-dinja,

u sa l-ahhar zammejt shih.

 

Hafna riedu jghixu bhalek,

u rnexxielhom verament;

dhalt ghalihom int mis-sema,

waqaft maghhom f'kull mument.

 

Tqaddsu bhalek u dlonk kisbu,

dak il-premju tat-tajbin;

flimkien mieghek 'l Alla jfahhru

mal-qtajjiet tal-qaddisin.

 

Santa Klara bik jien nibda,

ghaliex int l-ewwel li jmiss;

inti gejt ikkonsagrata,

sabiex tghix ghal Alla biss.

 

Fra Elija ta' Kortona

m'hux maghdud mal-qaddisin,

madankollu hemm min fahhru

u mar qieghdu mal-henjin.

 

Sant'Antnin qaddis kbir iehor,

bniedem mimli b'virtujiet

San Frangisk riedek biex tghallem

lil uliedu l-patrijiet.

 

Il-Qaddis ta' Banjuregju

mexxa l-Ordni b'ghagal kbir;

Kardinal u Isqof lahaq,

m'huwiex le dan xi ftahir!

 

San Guzepp ta' Kopertinu,

il-qaddis tat-titjiriet,

protettur ta' l-istudenti,

jitolbuh fl-ezamijiet.

 

Il-Qaddis li lkoll niftakru

m'huwiex hlief Massimiljan;

biex mill-mewt missier isalva,

hajtu ta ghal dan il-ghan.

 

Xtaqt li kieku nkompli l-lista

ta' dawk hutna qaddisin:

Izda x'naqbad jiena naghmel

ghax wisq twila hija din!

 

Nieqaf hawn u lil Missierna,

dan nitolbu jien bil-qalb:

Hares l-Ordni, hares lilna,

ilqa' tieghi dan it-talb:

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Ghawdex: 27 ta' Settembru 2003

 


Din il-Poezija waslet  ghandna bil-posta minghand l-awtur innifsu.

Valletta: 1.12.2003


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv