Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Hija fi Kristu - San Frangisk


ta' Josef Pace


Hija fi Kristu - San Frangisk

 

F'familja twieled ghanja w sinjura,

ta' certa klassi w ta' kultura.

F'Assisi twieled u wkoll trabba,

m'ommu w missieru bl-ikbar imhabba.

 

Alla sejjahlu w riedu mieghu,

u xtaqu jzomm il-knisja tieghu.

Ghalhekk Frangisku telaq wirtu,

u l-faqar ghazel bhala virtu'.

 

San Frangisk dejjem 'il Kristu habb,

u mhabba fih hu dejjem sab.

'Il Marija zamm fil-qalb tieghu,

u lilha ried bhala l-omm tieghu.

 

Kien jara 'l Alla fin-natura,

daqqa f'ghasfur w daqqa fi fjura.

Min ma kienx jisma' l-kelma tieghu,

arah jistabar fil-'Hbieb' ta' mieghu.

 

Is-salib fittex dejjem igorr,

sa anki l-pjagi kellu jzomm.

Pero' fiducja f'Alla kellu,

li jsib post fejn jistkenn taht dellu.

 

Lid-dinja fittex dejjem jaghti,

imhabba w gid biex tghix fil-paci.

Meta l-missjoni wassal fit-tmiem,

Alla sejjahlu mieghu fis-sliem.

 

Hekk kien jisthoqqlu l-qaddej tieghek,

meta int, hadtu l-genna mieghek.

Aghmel minni bniedem qaddis,

biex hajti naghti ghalik;

                 Missier Qaddis.

         

 

Josef Pace

Santa Lucija - 2004

 


Din il-poezija waslet ghandna permezz ta' email mill-familja Pace

Valletta: 17.1.2004


 

Poezija

ta'

Josef

Pace