Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Infahhrek Missier


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


Infahhrek Missier!

 

Qatt na nixba' nfahhar lilek,

San Frangisk, Qaddis wisq kbir;

habbejt 'l Alla u lill-proxxmu,

u ridt tghix ta' l-akbar fqir.

 

Dik il-hajja li ghext inti,

hafn'ohrajn ghamlu l-istess,

billi haddnu l-Ordni tieghek,

dan ghalihom kien success!

 

Ghaliex kibru fil-qdusija,

u l-gid ghamlu ma' tant nies;

mhux ta' b'xejn li d-devozzjoni

lejk Frangisk, kibret bla qies.

 

U l-Belt tieghek dik ta' Assisi,

le mhix l-icken fost il-bliet,

ghax maghrufa saret sewwa,

minn hemmhekk il-PACI dwiet!

 

Ghalhekk hafna hemm imorru,

mhix kwistjoni ta' twemmin;

hdejk Frangisk tar'hom jitolbu

sabiex jghixu lkoll henjin.

 

U kull fejn jinsabu wliedek

Frangiskani, f'kull pajjiz

imxerdin mad-dinja kollha,

jaghmlu ismek wisq ghaziz.

 

Hafn'ghalhekk ghalik isemmu,

isem jixraq 'il kulhadd,

sew jekk tifel, sew jekk tifla;

min jaf sew kemm huwa l-ghadd?

 

San Frangisk, aghmel li nghixu

hajja tajba bla htijiet,

sabiex nigu ngawdu mieghek,

wara mewtna fis-smewwiet!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Rabat - Ghawdex: 17 ta' Frar 2004

 


Din il-Poezija waslet  ghandna bil-posta minghand l-awtur innifsu.

Valletta: 21.2.2004


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv