Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk l-ghajnuna taghna


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


San Frangisk l-ghajnuna taghna

 

Meta nahsbu fik, Missier,

inhossuna wisq ckejknin;

kieku rridu nikkupjawk

'ma naraw l'ahna msejknin!

 

Rieda ghandna u mhux ftit

illi nghaddu 'il quddiem

kif hu dmirna bhala wlied,

halli nghixu lkoll fis-sliem!

 

Mnejn tinsab ghinna Missier,

bit-talb tieghek lill-Mulej

fiducjuzi ahna fik

iz-zmien kollu li ghaddej.

 

Sa ma naslu ahna hdejk

hemm fis-sema mal-henjin,

biex ingawdu dak il-post

li hu mwieghed lit-tajbin!

 

Il-ferh tieghek ikun kbir

meta tara tant ulied

flimkien mieghek jithennew

wara d-dmugh ta' dan il-wied.

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Rabat - Ghawdex: 20 ta' Frar 2004

 


Din il-Poezija waslet  ghandna  bl-idejn minghand l-awtur innifsu.

Valletta: 25.2.2004


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv