Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Kulhadd ifahhrek


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


Kulhadd ifahhrek

 

Kemm nixtieq li nibqa' nfahhrek,

San Frangisk, Missier ghaziz;

hafn'ohrajn ifahhruk mieghi

tista' tghid minn kull pajjiz!

 

Min ma jafx li dik Assisi

hija l-belt fejn int twelidt,

San Rufino hija l-knisja

fejn hemmhekk inti tghammidt.

 

Dik Assisi ratek tifel,

kbirt u ratek kavallier,

sakemm Kristu mbaghad sejjahlek,

biex ta' hafna tkun missier.

 

Waqqaft l-Ordni tal-Minuri,

biex lill-knisja jghin qatigh;

rajtu jikber u jissahhah

ghaliex bosta ssiehbu fih.

 

Wara hajja f'ghaqda m'Alla,

mort ghal dejjem biex tqawdih;

gismek baqa' hemm f'Assisi.

ghal min qima jrid jaghtih!

 

Il-qdusija tieghek gibdet

lill-insara jersqu lejk,

ghax ta' Kristu gibt il-pjagi,

fil-kustat, f'idejk, f'riglejk!

 

Hafna nies ta' twemmin iehor,

huma wkoll jaghtuk tifhir,

ghaliex fik jaraw il-bniedem

li habb hafna 'l min hu fqir.

 

Imma wkoll ghaliex tal-Paci

bl-istess hajtek kont ghalliem,

mhux li kont tidhol ghalina

halli nghixu lkoll fis-sliem.

 

Jalla d-dinja tibqa' tfahhrek,

dan Missier jixraq tassew,

mhux li lkoll nghixu dil-hajja

kif ghallimtna inti sew.

 

Halli meta mewtna tasal

nigu hdejk hemm fis-smewwiet,

sabiex naghtu glorja 'l Alla,

u nkantaw l-isbah ghanjiet!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Rabat - Ghawdex: 22 ta' Frar 2004

 


Din il-Poezija waslet  ghandna bl-idejn minghand l-awtur innifsu.

Valletta: 25.2.2004


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv