Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Dahal Ghani fis-Smewwiet


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


Dahal ghani fis-Smewwiet

 

Tluq Frangisku kien ghoddu wasal,

iz-zmien gmielu kien ghaddej:

hu kien jaf il-jum minn qabel,

lilu mgharraf mill-Mulej!

 

Ghalhekk huwa hdejh mar sejjah

lil uliedu Patrijiet,

u b'imhabba l-aktar kbira

lilhom ghamel twissijiet.

 

Imbaghad firex idejh fuqhom

u berikhom f'daqqa lkoll;

imma hsiebu kien li jbierek

lil tal-boghod uliedu wkoll!

 

Gheri xtaq li jmut bhal Kristu

fl-art talabhom iqieghduh;

huwa riedhom li sa mewtu

hemm mimdud huma jhalluh.

 

Ried imbaghad illi jaqrawlu

mill-Vangelu fejn Gesł

liema mhabba ghad-dixxipli

tassew kbira kellu Hu!

 

Frangisk wara bexxaq fommu.

'l Alla talab taht l-ilsien,

biex ghal ghandu fis isejjah

u hekk jikseb il-helsien,

 

Ohtu l-mewt mill-ewwel gietu

gismu mejjet hemm halliet:

Frangisk fqajjar minn did-dinja,

ghani dahal fis-smewwiet!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Rabat - Ghawdex: 10 ta' April 2004


Din il-Poezija waslet  ghandna bil-posta minghand l-awtur innifsu b'dan il-kumment maghha:  "Il-Hsieb ta' din il-Poezija hadtu mill-"Leggenda Maggiore" ta' San Bonaventura.  Fil-Kapitlu XIV S. Frangisk kien jaf il-jum ta' mewtu, gabar madwaru l-Patrijiet, wissihom u berikhom, ried li jmut gheri u fuq il-qiegha ta' l-art, jaqrawlu l-Vangelu (ta' San Gwann), u ntona s-Salm 141 u hekk ta' ruhu lill.Mulej. Gbart kollox fi ftit versi!"

Valletta: 12.4.2004


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv