Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Frangisk, mill-gdid fuq qabrek


ta' Fr Thomas Calleja OFMConv.


Frangisk, mill-gdid fuq qabrek

 

Ergajt gejt hawnhekk fuq qabrek

O Frangisk, ghaziz Missier,

hawn fil-kripta tistennieni

b’ghozza u ferh tassew sincier.

 

Insellimlek u b’tghanniqa

b’ghozza kbira nrossok mieghi,

inhoss fit-tahbit ta’ qalbek

it-tahbita tal-qalb tieghi.

 

Ghadda ghadd ta’ zmien minn mindu

ta’ kuljum b’ferh kont nigi hdejk

il-jiem taru, ix-xhur gerbbu

issa rgajt mill-gdid f’riglejk.

 

F’dan iz-zmien garrejtek fija,

hadtek mieghi kull fejn kont:

f’mohhi, f’qalbi, dejjem f’talbi

bik nitghaxxaq dejjem pront.

 

Hawn hdejk gejt sabiex tfakkarni

li fuq spallti ngorr salib,

lir-ruh tieghi nimla b’tieghek

biex ta’ Kristu nkun habib.

 

Biex nghix b’riegla l-Evangelju,

ubbidjenti, safi u fqir

f’dak li naghmel, nghid u nahseb

li jrid Alla minni jsir!

 

Ibqa’ mieghi, haj go qalbi.

Ejja nimxu t-tnejn flimkien

haga wahda f’ghaqda shiha

m’Alla l-Kbir – Sid il-holqien!

 

Bierek hajti bil-ferh tieghek,

bierek jiemi b’gid u sliem

biex nisskota nimxi b’hegga

wara Kristu t-triq sat-tmiem.

 

Ibqa’ hares lilna wliedek:

dawk tal-qrib u dawk tal-boghod

zommna f’talbek sabiex bhalek

f’dak li weghedna nzommu sod

 

U mis-sema fejn int hieni

O Frangisk, itlob ghalina

‘il Marija minghajr Tebgha

biex izzomm harsitha fina.

 

Fr Thomas Calleja

Assisi - 10 ta' Lulju 2004

 


Din il-Poezija giet miktuba waqt zjara li Fr Thomas ghamel f'Assisi  bejn 10 u 11 ta' Lulju 2004.

Valletta:  19.8.2004

 


 

Poezija

ta'

Fr Thomas Calleja OFMConv