Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Assisi


ta' Joseph Sciberras


Assisi

 

Assisi, Belt sbejha tat-Paci.

Assisi, Int genna f'din l-art.

X'hin rajtek, mall-ewwel hassejtni

go gnien li jfewwah bil-ward.

 

Hawn Ibnek, il-fqajjar Frangisku,

li tant habb il-faqar bi shieh,

itterraq u gera f'triqatek

biex l'Alla jressaqlu l-erwieh.

 

Din holma li qed nohlom jiena

w ghajnejja qed jghumu fid-dmugh.

Bhal akla fil-gholi tas-sema,

inhossni mid-dinja merfuh.

 

Assisi, Int tilqa' go driehek

kull lewn u kull razez ta' nies.

Kulhadd gewwa hdanek jinxtehet

b'turija ta' mhabba bla qies.

 

Kemm habbek, Assisi, dan Alla,

w ghaliex habbek hafna daqshekk?

Ghalkemm jiena 'nhobbok kemm nista',

nixtieq naghrfek iktar minn hekk.

 

Nixtieq li dal-paci l'hawn f'darek

isaltan f'kull post, kullimkien.

Nixtieq nara l-isem Frangisku,

Imfahhar ghal dejjem maz-zmien.

 

Assisi, illum se nitilqek,

imm'ghada Int f'qalbi se tkun.

Inwieghdek li tul hajti kollha

se nahseb jien fuqek inkun.

 

Joseph Sciberras

Assisi - 28 ta' Awwissu 2004

 


Din il-Poezija giet miktuba waqt zjara li Joseph Sciberras ghamel f'Assisi  f'Awwissu 2004.

Valletta:  11.10.2004

 


 

Poezija

ta'

Joseph Sciberras