Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Frangisku

Il-Holm u l-Mixja


ta' Judith Gatt OFS.


Frangisku: il-Holm u il-Mixja

 

Go sodda falut,

marid, batut,

wiccu safran

bla skop fil-hajja, kien jinsab.

 

Xtaq hafna jikseb l-unur

ta' gwerrier jew Kavallier,

imma minflok spicca go sodda

b'deni qawwi, li kwazi mejjet hallieh.

 

Frangisku holom holma,

li hawditu ferm kif imiss, u geghlitu jirrifletti,

b'hajtu se jaghmel?

Liema triq hi tajba ghalih?

 

Il-Mulej thassru ferm

u ried l-ghajnuna jaghtih

hekk mifni fi Spoleto

f'holma qallu dal-kelmiet:

 

"Frangisku, Fragisku,

x'inhu l-ahjar,

taqdi l-qaddej jew lis-Sid u Sultan?

Mur lura d-dar!"

 

Ferhan Frangisku wiegeb

li l-ahjar kien li jaqdi s-Sid

u jkun minn ta' l-ewwel

f'dak li Alla jrid.

 

Beda ghalhekk jimxi

wara Kristu batut

marid bil-lebbra;

ghani fil-virtý

ferhan se jtir

jitlob kull hin.

 

Ghex hamsa u erbghin sena

kien ezempju ghal kulhadd,

bniedem determinat u kuragguz

il-paci jxerred, kull fejn imur

lil hutu l-bnedmin

jew dawk mifrudin.

 


Din il-Poezija  waslet ghandna minghand l-awtrici bl-idejn.

Valletta: 28.11.2004


 

Poezija

ta'

Judith

Gatt

OFS