Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk t'Assisi... u jien


 ta’ Mario Griscti


San Frangisk t'Assisi... u jien

 

Qrajt dwarek u habbejtek

imma qabel ma qrajt ghallmitni ommi

li int kont qaddis kbir, (din "kbir" xi tfisser)

u fahhrek fommi.

 

Irmejt il-ghana kollha li fissditek,

fis-snin bikrin ta' hajtek,

haddant il-faqar, bist habbejt lill-foqra

ghozzejt 'l Alla li halqek.

 

U jien midneb kbir,

Wara di' l-hajja tieghel, issahhart

ghaggbitni l-bidla li bl-ghajnuna t'Alla

ghamilt - u kif lejn Alla ddawwart.

 

Ghoxejt naqra kif gbart madwarek nistghu

nghidu familja, l-ewwel frangiskani

li ddakkru sew minn hajtek issa safja,

u f'Alla sabu till-missier setghan.

 

Fuqani Huwa hiss, ghajru hadd aktar

ghax ahna trab ta' l-art, ulied id-dnub

paci u sliem fil-qlub, fir-ruh l-indafa,

sabiex biss f'Alla niedma, ruhhna ddub

 

Hajtek m'hijiex grajja ta' zmien il-qedem

illi tintesa wara ftit taz-zmien

hajtek hi lbierah, hija llum u ghada

hajtek hi dak u dik, u l-ohra w jien

 

Ghax x'jiswa d-deheb, ghax x'tiswa l-fidda, x'jiswa

il-kont bankarju tiela', tiela' 'l fuq,

jekk f'hajtek tghix id-dell ta' dlam id-dwejjeq

u tinsa minn min int tassew mahluq?

 

Nizzik hajr San Frangisk - talli b'dik hajtek

mibdula bla dewmien,

u bla tnikkir ta' xejn, ghandi u nista'

ghal grazzja t'Alla wkoll, ninbidel jien.

 

 


Din il-Poezija dehret fir-rivista "Dawl Frangiskan" Ottubru 2004, 23

Valletta: 11.6.2005


 

poezija

ta'

Mario

Grisxti