Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Frangisku Mera ta' Kristu


 ta’ Andrea Diacono


Frangisku Mera ta' Kristu

 

 

Mal-ghabex ta' jum xitwi,

bil-hmura ta' xemx ghajjiena

tinseg fuq il-hdura u l-muntanji,

ic-ckejken ta' Assisi sab ruhu fuq mitrah,

f' xifer il-hajja,

jbierek u jitlob ghal beltu mistrieha.

 

Minnufih hsibijietu grew it-trejqa ta' hajtu

fejn zaghzugh dahkan lemah

imsejjah minn salib mitluq

sabiex jghajjex u jfiq

il-knisja midruba u mitlufa,

jkun il-kolonna li tassew izzommha wieqfa u soda.

 

Ghannaq 'l ohtu l-faqar,

dar id-dinja mnikkta u mbikkma,

xiehed bla heda 'l Kristu msallab,

nissel il-paci fit-taqbidiet,

sa sawwab l-imhabba

fejn xafret il-mibeghda nifdet u rmiet.

 

Twahhad mal-holqien sielem u sabih,

ghannielu ghanja ta' tifhir,

mexa u ghex fis-sirda tal-muntanji,

fejn inghaqad haga wahda mal-Gholi,

sa bata l-gerhat ta' Kristu miflug u maqtul

bl-ikbar ghozza u mhabba.

 

Izda l-mewt ghal gharrieda zaritu,

ruhu nheles mill-gisem maghdur

u tar maz-ziffa helwa ta' lejla siekta

f'dirghajn Dak li tant habb u dejjem xtaq,

f'tghanniqa mqanqla li middietu f'serhan dejjiemi,

f'berah ta' ghodwa mdawla u mfewha.

 

Tassew hajtek, Frangisku, tama gdida nisslitielna,

tama ta' hajja fqira, hienja u ghanja fil-Mulej,

maqtugh mid-dinja, mghannaq ma' niesha,

fejn nghixu u nghozzu l-kelma tieghU,

u nilqghu b'kuragg kull mard u tigrib,

nistennew ohtna l-mewt li twassalna fl-imsebbah ta' dejjem.

 

 


Din il-Poezija dehret fir-rivista "il-Frangiskani" Nru. 80 - Ottubru 2006. p.3

Valletta: 1.11.2006


 

poezija

ta'

Andrea Diacono