Santa Klara ta' Assisi - 750 sena mill-Mewt - 1253-2003
 

 


Zifna ta' Ferh

- specjali  fl-okkazjoni tas-750 Sena

mill-Mewt ta' Santa Klara ta' Assisi 1253-2003


"Din is-Sena ta' Salvazzjoni 2003, hija sena ta' tifsir u grazzja specjali ghalina ilkoll. Fiha ahna mistiedna biex naqsmu z-Zifna ta' ferh, li biha seba' mija u hamsin sena ilu, l-Angli tas-sema marru jiltaqghu ma' Klara wara mewtha."

mill-ittra tal-Ministri Generali


Werrej

Sena ma' Santa Klara - celebrazzjonijiet

Ittra tal-Ministri Generali - dokument

Messagg tal-Papa Gwann Pawl II - dokument

Mumenti fil-Hajja ta' Santa Klara - storja

Il-Hajja ta' Santa Klara - storja

Kitbiet ta' Santa Klara - kitbiet

Ir-Regola

It-Testment

Barka ta' Santa Klara

L-Ewwel ittra lil Anjeze ta' Praga

It-Tieni ittra lil Anjeze ta' Praga

It-Tielet ittra lil Anjeze ta' Praga

Ir-Raba' ittra lil Anjeze ta' Praga

Ittra lil Ermentrude

Kitbiet ta' San Frangisk lil Santa Klara - kitbiet

Il-Privilegg tal-Faqar (1216) - dokument

Il-Privilegg tal-Faqar (1228) - dokument

Il-Process tal-Kanonizzazzjoni (1253) - dokument

Il-Bulla tal-Kanonizzazzjoni (1255) - dokument

Quddiesa fil-festa ta' Santa Klara - talb

Innijiet u talb - talb

It-Transtu ta' Santa Klara - talb

Il-Klarissi sakemm waslu f'Malta - storja

Klara u l-Papiet - storja

Ikona ta' Santa Klara - arti u spiritwalitą

Klarissi matul il-Gimgha Mqaddsa - storja

Nitolbu ma' Santa Klara - talb

Min kienet Klara? - spiritwalitą

Klara t'Assisi - poezija

Ulied Santa Klara - qaddisin u beati

Il-Harba ta' Klara nhar Hadd il-Palm - storja

Klarissa taqsam il-ferh taghha - esperjenza

Kant u Innijiet lil Santa Klara - talb

Aktar Kant u Innijiet lil Santa Klara - talb

Santa Klara bil-Pissidi f'idejha - taghrif

Santa Klara Patruna tat-TV - taghrif

Prezenza tal-Klarissi f'Malta - storja

l-Esperjenza tat-talb ta' Santa Klara - spiritwalitą

Santa Klara ghadha rilevanti ghad-dinja ta' llum? - spiritwalitą

Il-Messagg ta' Klara: Povertą, Talb u Paci - spiritwalitą

Il-Klarissi - messagg vokazzjonali

Sorijiet Klarissi Ghawdxin - intervista

Ikla ta' Klara ma' Frangisku - rakkont

L-Ahhar Milied ta' Klara - rakkont

Klara tbierek il-Hobz - rakkont

Klara u l-Qattusa - rakkont

Il-Mahbub ta' Santa Klara - spiritwalitą

L-Ewkaristija, il-Papa u Santa Klara - spiritwalitą

Marija u Klara - spiritwalitą

Klara hija Kewkba - spiritwalitą

O Klara, da'l-jum - poezija

Iljieli ma' Klara - celebrazzjonijiet

Klara - Oht u Qaddejja - spiritwalitą

Santa Klara -  poezija

Quddiesa bit-TV fil-Milied 1252 - taghrif - spiritwalitą

L-Ispirtu s-Santu f'Santa Klara - spiritwalitą

Lil Santa Klara ta' Assisi - poezija

Il-Klarissi u l-Mass Media - esperjenza vokazzjonali

Santa Klara - Dawl ghad-Dinja - spiritwalitą

X'gaghalni nidhol soru tal-klawsura - esperjenza vokazzjonali

Santa Anjeze minn Assisi - spiritwalitą


Santa Klara - Gabra ta' Poeziji - poezija


Dwar il-Qaddisa ara wkoll:

Klara ta' Assisi fit-Taqsima tal-Qaddisin Frangiskani


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalitą|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|


Santa Klara

ta' Assisi

750 Sena mill-Mewt 1253-2003

 

Dan is-750 Anniversarju nibdew niccelebrawh

minn

Hadd il-Palm

(13 ta' April) 2003 meta ohtna Klara harbet mid-dar

ta' missierha

u weghdet ubbidjenza

lil Frangisku quddiem

Santa Marija

ta' Angli

u ngibuh

ghat-tmiem b'celebrazzjoni kbira nhar

il-Festa ta'

Santa Klara

fil-11 ta' Awissu 2004.

 

mill-ittra tal-

Ministri Generali