Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 1


Lil Santa Klara ta' Assisi


Poezija ta' Patri Dom Bonello OFMConv


Tifhir lilek SANTA KLARA

illi ghext biss ghall-Mulej,

ma ridtx taf b'li taghti d-dinja;

b'dak li taghha ma ridt xej'!

 

San Frangisk kuragg ghamillek

biex lil Alla hajtek tajt;

mieghek nghaqdu xbejbiet ohra,

u hekk familja iffurmajt.

 

Santa Klara mhabba kellek

lejn Madonna Povertą,

kont matura fl-Ubbidjenza,

kif ukoll fil-Kastitą.

 

Dik il-hajja ta' qdusija

thegget fik bla qatt intfiet;

'il Gesł kellek b'ghajnuna,

sa minn meta din inbdiet!

 

Hsiebek dejjem kien fl-Imsallab,

tbati mieghu, x'wahda din!

Kont ukoll bl-Ewkaristija

tghajjex ruhek ta' kull hin!

 

Meta darba s-seracini,

b'dik il-qawwa tax-xitan,

riedu jidhlu fil-Klawsura,

billi jaqbzu mill-hitan,

 

Int qbadt 'il Gesł Ostja

waqt li talb lissint ukoll

sabiex tgerrex 'il dawk hjiena,

li joqtlukom riedu lkoll!

 

Mit-tluq tieghek minn did-dinja,

Santa Klara, iss'ghaddew:

seba' mija u hamsin sena,

din is-sena sewwa sew!

 

Int mis-sema ixhet fuqna,

Sorijiet u Patrijiet,

li 'l Frangisk naghrfuh b'Missierna,

dawk il-grazzji bil-mijiet!

 

Qatt thallina, Santa Klara,

dment li ahna f'dan il-wied,

biex gurnata jkollna x-xorti,

nigu ngawdu fis-smewwiet!

 

Dom Bonello OFMConv

Ghawdex, 11 ta' Awissu 2003

         

werrej


Valletta: 21.1.2004 


Santa Klara

ta' Assisi