Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 7


Sliem ghalik, Klara qaddisa


Innu tat-Tifhir ta' Sbih il-Jum


Sliem ghalik, Klara qaddisa

 

Sliem ghalik, Klara qaddisa,

tal-Minuri l-akbar gieh,

isemek, hajtek, dawl jistqarru

rega' l-Jum tieghek sabih.

 

Int stmerrejt il-ferh qarrieqi,

wara Kristu mxejt bis-shih,

f'nofs il-gilji jarmu l-fwieha

ruhek tghaxxaq bil-mistrieh.

 

Int imzejna bil-qdusija

u taf thares lix-xebbiet;

lejn l-Gharus, Gesł, wassalhom

jghixu mieghu fis-Smewwiet.

 

Bil-ghajnuna ta' Frangisku

Int irbaht tliet taqbidiet -

dinja belha, gisem dghajjef,

u x-xitan tad-dlamijiet.

 

Ma' Frangisku qed tithenna

gewwa saltna tarmi d-dija,

aghmel issa li Uliedek

jaslu wkoll ghal dil-qdusija.

 

'L Alla wahda, Tliet Persuni,

naghtu glorja, qima, gieh,

u ghat-talb ta' santa Klara

jalla nsibu l-mistrieh fih.  Amen.

 


Innu mill-Liturgija tas-Sighat fil-Festa ta' Santa Klara ta' Assisi, 11 ta' Awissu

Assisi 29.3.2003 


 

Santa Klara

ta' Assisi