Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 8


Il-Barka t'Ommna Santa Klara


ta' Sr Claire-Agnès Xerri OSC


Il-Barka t'Ommna Santa Klara

 

R/. Il-Mulej iberikkom, kif ukoll ihariskom,

     Hu jurikom wiccu, u jkollu hniena minnkom,

     Idawwar harstu lejkom u jaghtikom is-sliem.

 

Jiena Klara qaddejja ta' Kristu,

xitla ckejkna tal-Qaddis Frangisku,

Ohtkom u Ommkom f'Gesu' Kristu,

nitlob 'l Alla li jsahhah fikom,

din il-Barka Qaddisa Tieghu. R/.

Inberikkom kemm indum hajja,

kif ukoll wara l-mewt tieghi,

Bil-barkiet li l-istess Missierkom,

iberikkom bil-hniena tieghu,

lilkom ilkoll gheziez Uliedi. R/.

Fl-ahharnett, gheziez huti nghidilkom,

sabiex thobbu dejjem lil Alla.

U lil ruhkom u lil hutkorn,

bil-herqa kif weghdtu lil Alla,

Hu jkun maghkom u jaghmel li intom,

ukoll tkunu mieghu. R/.


Muzika ta' Sr Claire-Agnès Xerri li addattat il-kliem tal-barka ghall-Muzika. Awissu 1992.

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi