Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 9


Sliem Ghalik, Qaddisa Klara


ta' Sr Maria Immaculata Belizzi OSC


Sliem Ghalik, Qaddisa Klara

 

R/. Sliem ghalik, qaddisa Klara:

int fil-Knisja dawl sabihh,

Bla ma tehda fis-santwarju,

thobb u tishar bla mistrieh.

Ghadek ckejkna f'dar missierek,

int kont thenn ghall-imsejknin

Kont ticcahhad bla ma turi,

biex lil dawn tarahom henjin.

 

1. Hekk kif bdejt titfarfar gmielek,

inti smajt lehen Frangisku

Li minn ghani safa fqajjar,

biex jitghannaq f'dirghajn Kristu.

Dik il-hegga, dik il-hrara,

dik l-imhabba assoluta,

Lilek hatfet u gibditek

sa ma' Kristu sfajt marbuta.  R/.

 

2. B'girja tirt lejn San Damiano,

meta hrabt minn dar missierek,

Hemm offrejt lil Dak li habbek,

is-sbuhija ta' zoghzitek,

Migbudin minn dik l-imhabba,

dlonk xbejbiet grew ghalenija

Ghal ghand Kristu, illi ghamlek,

mera u fwieha ta' qdusija. R/.

 

3. Meta waslet l-ahhar siegha,

l-Omm imbierka giet izzurek,

Tbaxxiet fuqek u fuq mohhok,

bl-akbar hlewwa araha tbusek.

U int, hamiema, ittajjart

lejn is-sema kbir, kahlani,

L-ahhar kliem kien radd ta' hajr:

Nizzikhajr, Mulej, li hlaqtni! R/.

 

werrej


Kliem ta' Sr Maria Immaculata Belizzi OSC, Muzika ta' Mons Guido Calleja - 1993.

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi