Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 12


Imbierek int, Mulej


ta' Sr Maria Immaculata Belizzi OSC


Imbierek int, Mulej

L-ahhar kliem ta' Santa Klara qabel mietet

 

Imbierek Int, imbierek Int, Mulej li hlaqtni ghalik!

Int ghaziltni, habbejtni, ghozzejtni,

Bhal omm illi thaddan ic-ckejken taghha,

Int qeghidt idek fuqi,

Glorja lilek Alla, Inti, s-Sid tal-hajja!

 

R/. Ejjew ghandi intom ilkoll

illi thobbu lill-Mulej

ha nghidilkom

x'ghamel mieghi.

 

1. Ta' l-ghageb ghamiltni,

    fl-imhabba nissiltni

    Qabel ma twelidt,

    jiemi kollha kienu quddiemek, R/.

 

2. F'guf ommi insigtni,

    dawramejt Int haddantni

    Qeghedtli idejk fuq rasi,

    taht gwenhajk nistkenn. R/.

 

3. Mulej, Int il-kenn tieghi,

    Int il-Gholi tghammar fija,

    F'idejk jien nerhi ruhi,

    mexxini fit-triq ta' dejjem. R/.

 

werrej


Kliem ta' Sr Maria Immaculata Belizzi OSC, Muzika ta' L. Bottazzi.

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi