Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 13


Lill-Qaddisa Klara


ta' Patri Guz Delia SJ


Lill-Qaddisa Klara

 

R/. Klara Qaddisa,

     Idhol ghalina,

     illum u f'kull zmien

 

1.  0 Klara Qaddisa,

ilqaghha t-tislima,

li rridu naghtuk.

Irridu li biha,

nghidulek minn qalbna,

Kemm ahna nhobbuk. R/.

 

2. Int warda tal-genna,

li ssahhar bi qmielek,

bhall-balzmu int tfuh. 

Bil-hlewwa ta' fwiehtek

int tferrah lid-dinja,

int tghaxxaq lir-ruh. R/.

 

3. Int kewkba tas-sema,

fid-dlam int tmexxina.

U ttina l-mistrieh.

Bid-dija li xxerred

is-sliern inti tnissel

u farag fl-erwieh. R/.

 

4. Bin-nar int theggegina

Ta' mhabbtek herqana

lejn Kristu Feddej

li ahna ghazilna,

fit-triq ta' dil-hajja,

ta' ruhna l-Mexxej. R/.

 

5. Int Safja bhal gilju

li jikber u jfewwah,

fil-hofor tal-wied.

Int tizboq il-bjuda,

tal-kwiekeb li jpetptu,

f'wesghat is-smewwiet. R/.

 

6. Ridt qalbek iccahhad

mill-frugha tad-dinja,

li tlellex b'kull gid.

Biex tkun dejjem tieghu

u tghix dejjem mieghu

minghajr ebda irbit. R/.

 

7 O Klara Qaddisa,

deh isma' lehina,

li hiereg mill-qalb.

Ha jasal quddiemek

tnehid ir-ruh taghna

Fil-hrara tat-talb. R/.

 

8. Berikom lil gensna

ulied din il-gzira

imliehom b'kull gid.

Il-Fidi harsilna,

Mill-hazen tal-ghadu,

qarrieqi u imqit. R/.

 

9. U hares lid-dinja

li tbeghdet minn Kristu,

u ntilfet fid-dnub.

Aghtina l-indiema,

reggaghha lejn Kristu,

ghalina mislub. R/.

 

10. Mexxina biex naslu

hemm mieghek il-genna,

fis-saltna tas-sliem

fejn mieghek mistriehu,

fil-milja ta' l-hena,

ghal dejjem bla tmiem. R/.

werrej


Kliem ta' Patri Guz Delia SJ, Muzika ta' Sr Maria Immaculata Belizzi OSC

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi