Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 14


Tifhir u Talb lil Santa Klara


ta' Patri Dumink Boenllo ofmconv


Tifhir u Talb lil Santa Klara

 

Tifhir lilek jisthoqq, Klara,

ghal dik hajtek verament

li fassalt fuq ta' Frangisku,

u li ghextha f'kull mument.

 

Hsieb int hadt ta' dawk uliedek,

illi mxew warajk ilkoll;

fasslu l-hajja fuq dik tieghek

u b'hekk tqaddsu huma wkoll.

 

B'Gesł f'idejk fl-Ostja Mqaddsa,

hila kellek izzomm bogh'd

l-ghadu hajjen tad-din taghna,

li jeqredkom xtaq b'kull mod.

 

Wara hajja ta' qdusija,

ohtna l-mewt waslet ghalik;

id-dmugh xerrdu dawk uliedek,

li lkoll kienu mkabbra bik.

 

Int mis-sema qatt ma tieqaf

thares, tghin lis-Sorijiet,

li f'kull zmien hatruk bhal ommhom;

'il bogh'd zommhom mill-inkwiet.

 

Ghax il-ghadu tar-ruh taghna,

idur l-aktar ma' kull min

hajtu joffri, 'l Alla jaqdi,

bit-talb jghin lilna l-bnedmin.

 

Santa Klara, qatt la tehda,

grazzji xxerred f'dan iz-zmien

fuqna lkoll il-Frangiskani,

nehtiguhom bla dewmien.

 

Victoria-Ghawdex 11 ta' Awwissu 2006

werrej


Il-poezija waslet gghandna minghand Patri Dumink

Valletta 25-9-2006


Santa Klara

ta' Assisi