Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 15


Santa Klara, Ghadek mahbuba!


ta' Patri Dumink Boenllo ofmconv


Santa Klara, Ghadek Mahbuba!

 

Ghaddew jigru bhal lehha ta' berqa

das-snin kollha minn fuqek, O Klara,

u dak ismek sabih kellu jibqa',

fil-qlub dahal ta' nies, bosta Nsara.

 

Ghaliex hafna sal-lum hekk isemmu

lil uliedhom b'dak ismek sabih,

Clair jew Chiara, li jixraq b'kull lingwa,

tfal, tfajliet imkabbrin sewwa bih!

 

M'hux dan imma, li ghamlek wisq kbira

quddiem Alla li kien mar sejjahlek

biex tkun bint ta' Frangisk il-kbira,

u tmur tfassal fuq tieghu dik hajtek.

 

Izda kienet qdusitek minn dejjem

li bhal gilju li jfuh tarmi l-fwieha

u sirt ghanja fil-hajja mghoddija

f'penitenza, sal-mewt bqajt sabiha!

 

Min se jghodd ix-xbejbiet kollha mhabba

li maz-zmien tul it-triq imxew mieghek,

Klara ghaziza, u kollok qdusija,

sabiex jghixu hajjiethom bhal tieghek?!

 

Isma' t-talba li mmorru naghmlulek:

Tinsihomx lil dawn l-angli ta' wliedek,

u zid maghhom tfajjliet ohrajn twajba

kif zgur Alla dan taghmel jixtieqek.

 

Nitolbuk, ibqa' xerred mis-sema

dawk il-grazzji li tant jitolbok

biex ikomplu fit-triq tal-qdusija,

b'hekk juruk li tassew ihobbuk!

 

Victoria-Ghawdex 18 ta' Awwissu 2007

werrej


Il-poezija waslet gghandna minghand Patri Dumink

Valletta 25-9-2006


Santa Klara

ta' Assisi