Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 16


Il-Klarissi lil Ommhom Klara

fil-Festa Taghha


ta' Patri Dumink Boenllo ofmconv


Il-Klarissi lil Ommhom Klara,

fil-Festa taghha

 

Regghet waslet dil-festa ghaziza

Ommna Klara, bik ahna kburin

Ghax maghruf l-isem tieghek mad-dinja,

Ixandruk l-ulied tieghek, henjin.

 

Ghax ghalkemm ghaddew dawn is-snin kollha

Sa minn meta did-dinja hallejt,

Giehek kiber u xtered fl-art kollha,

U lil hafna tamparek ghaddejt!

 

F'dan il-jum hekk sabih, bik nifirhu,

Inressqulek mill-qalb, talb herqan;

Isma; talbna, u xerred il-grazzji

Fuq il-poplu ghal Alla hekk ghatxan.

 

Din it-talba nixtiequ naghmlulek:

"Idhol dejjem ghal dawn it-tfajliet

li jhossuhom imsejha ghal maghna

halli jghixu fit-talb, f'hidma u skiet!"

 

Ahwa wkoll, l-ulied tieghek migbura,

Ta' kuljum, herqanin, nitlobuk

Tieqaf maghhom biex jaghmlu hilithom

U bil-qalb u b'kuragg isegwuk.

 

Ixhet fuqna dik harstek, o Klara,

Zommna dejjem ruh wahda flimkien,

Sa ma naslu hemm fejnek fis-sema

Meta ntemmu fuq l-art taghna z-zmien.

 

Rabat - Malta 26 ta' Lulju 2009

werrej


Il-poezija waslet ghandna minghand Patri Dumink Bonello

Valletta 6-8-2009


Santa Klara

ta' Assisi