San Frangisk - ghat-tfal ... u l-kbar

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


   San Frangisk

   u l-Werzieq

 


stroja mill-Hajja ta' San Frangisk


Darba x-xemx sajfija kienet qed tisreg bil-qawwa kollha taghha fuq l-inhawi kollha madwar il-Porziuncola. Fil-gnien tal-patrijiet ma kienx isaltan is-skiet perfett li wiehed jistenna... kienet tinstema' ghanja kontinwa ta' hlejqa ckejkna. Jistrieh fuq fergha ta' sigra tat-tin kien hemm werzieq ckejken li ried isemma' lehnu. Hekk kif l-uriezaq l-ohrajn li wkoll kienu jinsabu mistohbijin qalb il-frieghi tas-sigar fil-bosk, semghuh, waqqfu l-hsejjes li kienu qed jaghmlu huma. Donnhom riedu huma wkoll jitpaxxew bil-hlewwa tal-ghanja ta' sehibhom u ma xtaqux itellfuh.

 

Il-werzieq dam jghanni qatigh... l-ghanja dwiet ma' kullimkien tant li kienet tinstema' qalb is-sigar tal-bosk, fl-ghelieqi ta' l-inhawi, sahansitra fit-trejqiet tal-gholjiet.

 

Frangisku kien ilu li tghallem japprezza u jitghaxxaq bil-kobor u l-gmiel tal-holqien. Fih, sahansitra fl-iktar hwejjeg; ckejkna, kien jaghraf il-kobor tal-Hallieq. Ghalhekk hekk kif sema' t-tisfira bla taqta' tal-werzieq, waqaf minn dak li kien qieghed jaghmel biex joqghod jisimghu. Hassu jissahhar bil-hlewwa tal-werzieq u tghaxxaq jisimghu jfahhar lil Alla, bl-ghana tieghu ma jaqta xejn. Tant hassu mqanqal, li gietu xewqa kbira li jaqbdu u jzommu ghal ftit hin. Hass li l-werzieq kien qieghed jghanni u jfahhar lil Alla biex iroddlu hajr f'ismu u f'isem is-shaba bajda li dak il-hin kienet qieghda tittajjar helu helu, il-haxix li kien herqan jistenna n-nida, l-gheniqed dehbjin tal-gheneb, li kienu jtaqqlu d-dwieli...

 

Frangisku xtaq ihossu qrib il-werzieq ghax f'qalbu hass li din il-hlieqa ckejna kienet qed taghti hilitha kollha lill-Mulej.  Xtaq izommu ghal ftit fil-pala ta' idu biex ikun jista jmellsu bl-istess hlewwa u gentilezza li bihom kieku seta' kien izieghed bil-Mulej.

 

U ghalhekk Frangisku tawwal idu lejn is-sigra tat-tin u qal:  "Hija werzieq, ejja ghandi!"

 

Il-werzieq donnu li fehem, ghaliex f'daqqa wahda tar lejn Frangisku u nizel jistrieh f'idu.  Mghaxxaq, Frangisku zied: "Kompli jghanni, Hija Werzieq u fahhar lill-Mulej, il-Hallieq ta' kollox, bil-hlewwa ta' l-innu tieghek!"

 

Il-wezieq ghamel kif qallu 1-patri, u baqa' jghanni sakemm Frangisku nghaqad mieghu fit-tifhir lil Alla 1-Imbierek. Frangisku xtaq jaqsam ix-xewqat u 1-holm tieghu mal-werzieq u kellmu dwar il-gmiel u 1-armonija tal-holqien, is-sbuhija tal-hajja, u 1-gharfien li kellu tal-mewt. Imbaghad talbu jmur lura fis-sigra.

 

Minn dak in-nhar, kull darba li Frangisku kien jixref barra mic-cella tieghu, il-werzieq kien jittajjar lejh u jinzel jistrieh fuq idu.. Jum fost 1-ohrajn, Frangisku qal lil shahu 1-patrijiet:

 

"Il-werzieq ilu hafna qribna, u ghal dan iz-zmien kollu baqa' jhennina bil-hlewwa tal-ghanja tieghu. Issa wasal iz-zmien li nhalluh iwarrab, ghaliex inkella nkunu qed nonqsu fil-frugha".

 

U minnufih, il-werzieq ittajjar 'il boghod 'il boghod lejn is-sigar tal-foresta u qatt iktar ma rega' lura ghaliex ma riedx jonqos lil San Frangisk.

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


Din l-istorja rrakkuntata minn Dorothy Schembri Agius hija mehud mir-Rivista Il-Habbâr ta' Sant'Antnin, nru. 10 - Frar 2003, 45-46. Dawn ir-rakkonti huma addattati mill-ktieb ta' Luciano Radi, Saint Francis and the Animals, Editrice Minerva, Assisi 1999. U b'disinji ta' Alessandra Annibali.

Assisi 20.7.2003


Frangisku

qal lill-Werzieq:

"Kompli jghanni,

Hija Werzieq

u fahhar lill-Mulej,

il-Hallieq

ta' kollox, bil-hlewwa ta' l-innu tieghek!"