San Frangisk - ghat-tfal ... u l-kbar

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


   San Frangisk

   u l-Fenek

 


storja mill-Hajja ta' San Frangisk


Darba fost l-ohrajn San Frangisku  li kienu jghixu ghal ftit taz-zmien fl-eremitagg ta' Greccio, il-post fejn il-Qaddis kien ghamel l-ewwel Presepju tal-Milied. 

 

Kif kien hemm wiehed mill-patrijiet li kien ghaddej qalb is-sigar ta' dawk l-inhawi qabad fenek ckejken bix-xibxa li kellu.  U bla telf ta' zmien ha dan iz-zarmug ghand Frangisku.

 

Malli ra z-zarmug b'ghafsa ta' qalb Frangisku qallu bil-hlewwa kollha: "Hija Fenek zghir, ghaliex hallejthom jaqbduk?".  U Frangisku baqa' b'harstu f'ghajnejn il-fenek, li minn naha tieghu waqqaf widnejh biex jisma' il-kliem tal-qaddis.  Waqt li baqa' imellsu bil-hlewwa Frangisku kollu sabar tennielu kliem ta' twissija:  "Hija l-Fenek, erga' mur lura fil-masgar fejn kont qabel". 

 

Il-fenek qabez minn idejn Frangisku, ghamel erba' kuttrumbajsi u telaq jigri lura qalb is-sigar.  Izda wara ftit tal-hin, iz-zarmug dar dawra u rega' lura u qabez fuq irkubbtejn Frangisku.

 

Il-Fenek zghir tefa' harstu fuq dik ta' Frangisku, waqqaf mill-gdid il-widejn kbar li kellu u halla lil qaddis imellsu mill-gdid.  Imbaghad qabez qabza ohra u telaq b'girja lejn l-gharix fejn kienu jghixu il-patrijiet. 

 

Frangisku kollu ferhan xtaq izommu mieghu lil dak ic-ckejken zarmug, izda billi gharaf li kien jaqbel aktar ghal dik il-hlieqa ta' Alla li jkun ma hutu l-fniek l-ohra, Frangisku sejjah lill-patrijiet li qabad il-Fenek biex jerga' jiehdu lura qalb is-sigar u kemm jista' jkun aktar 'il gewwa.

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


Storja addattat mill-Hajja ta' San Frangisk minn Fr Thomas Calleja u b'disinji ta' Alessandra Annibali.

Assisi 25.7.2003


Malli ra iz-zarmug b'ghafsa ta' qalb Frangisku qallu

bil-hlewwa kollha:

"Hija Fenek zghir,

ghaliex hallejthom jaqbduk?".