San Frangisk - ghat-tfal ... u l-kbar

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


   San Frangisk

   u il-Hmar

 


storja mill-Hajja ta' San Frangisk


Is-Sahha ta' Frangisku minhabba il-penitenzi, s-sawm u n-nuqqas ta' rqad kienet kull ma tmur  kienet sejra lura.  terga' wara li rcieva l-pjagi tal-Passjoni Frangisku  ma setghax jimxi aktar.  Ghalhekk hutu il-patrijiet rieduh li jirkeb fuq hmar biex ikunu jistghu jiehduh minn post ghall-iehor fuqu.  Kontra qalbu kellu jaccetta din il-proposta. Xtaq kieku ma jirkibx il-Hmar izda ma setghax jaghmel mod iehor.

 

Frangiksu kien jithassar lil Hmar li kellu jerfa' il-pis tal-gisem fqajjar tieghu.  Matul it-triq Frangisku kien ikellem lill-Hmar u kien jistiednu jfahhar lil Alla:  "Hija l-Hmar ejja halli nfahhru lil Alla flimkien, int fahhru ghall-pis li qed iggor fuqek u jiena nfahhru ghat-tbaghtija tal-mard tieghi!".

 

Darba f'lelja minnhom  Frangisku kien riekeb fuq il-Hmar akkumpanjat minn uhud minn hutu il-patrijiet.  X'hin waslu fit-triq li taghti ghall-Abbazija ta' san Verecondo. Frangisku kien ghajjien hafna minhabba il-jum twil ta' hidma u predikazzjoni.  Meta n-nies tal-post rawh bdew ighajjtu b'kemm kellhom sahha:  "Huna Frangisku, ibqa' hawn maghna.  Tibqax sejjer ghax matul it-triq li taghti ghall-bosk hemm hafna ilpup feroci u ma jridu xejn biex jattakkaw kemm lilek u kemm lil hmar tieghek!".

 

Frangisku hassu mqanqal mill-hsieb gentili ta' dawn in-nies u wegibhom: "L-ahwa jiena qatt ma ghamilt deni lill-ilpup biex issa jigu biex jattakkawni jew jaghmlu l-hsara lil dan Hija l-Hmar.  Tinkietawx uliedi.  Ibqghu ghixu dejjem fl-imhabba tal-Mulej!".

 

Frangisku kompla diehel fil-bosk u ma gralu xejn la hu , la l-Hmar u lanqas il-patrijiet li kellu mieghu.  Matul il-lejl il-bdiewa ma semghu l-ebda ilpup.  Fil-hemda tal-lejl semghu biss il-hsejjes tan-naghal tal-hmar li tlikki, tlikki kienu qed jitbiedu mir-rahal.

 

Il-Qamar kien qieghed jittawwal u jara kollox minn bejn il-frieghi u l-weraq tas-sigar u kien bhal qieghed jitbissem lejn Frangisku u Huh il-Hmar.

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

 << lura ghall-Werrej ghat-tfal


Storja addattat mill-Hajja ta' San Frangisk minn Fr Thomas Calleja u b'disinji ta' Alessandra Annibali.

Assisi 25.7.2003


Matul it-triq Frangisku kien ikellem

lill-Hmar u kien jistiednu jfahhar

lil Alla: 

"Hija l-Hmar ejja halli nfahhru lil Alla flimkien, int fahhru ghall-pis

li qed iggor fuqek

u jiena nfahhru

ghat-tbaghtija tal-mard tieghi!".