San Frangisk - ghat-tfal ... u l-kbar

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


   San Frangisk

   u n-Nahal

 


storja mill-Hajja ta' San Frangisk


Darba minnhom Frangisku  kien migbur gharubbtejh fit-talb hdejn il-Knisja ckejkna tal-Porzjunkola, qrib Assisi.  Mieghu kellu lil Fra Silvestru, bniedem semplici u twajjeb.

 

Kienet ix-xitwa u r-rih kien kiesah hafna. Is-silg kiesah bir-rih kien qed ihabbat mal-hgieg tat-twieqi.  F'hin minnhom Frangisku waqaf mit-talb u qal lil Fra Silvestru: "Smajt lil xi hadd ihabbat mat-tieqa, iftah il-bieb Silvestru u stieden lil min hemm biex f'isem il-Mulej jidhol hawn gewwa maghna"

Fra Silvestro fetah il-bieb, hares barra u ma ra 'l hadd u qal: "Missier mhu qed nara 'l hadd, la nies u lanqas annimali.  F'dan it-temp min tridu johrog jimxi?!"

 

Frangisku, sadattant, kif kien gharkubbtejh ma l-art ra xi haga  Gabarha f'idu mill-art. Kienet Nahla ckejkna! Frangisku qal fil-pront: "Ohtna in-Nahla ingiebet hawn fostna min Huta r-Rih hekk kif ftaht il-bieb".

 

Frangisku ipprova jonfoh in-nifs shun tieghu biex isahhan lil dik in-nahla ckejkna.  Imma in-Nahla miskina kienet diga' mietet bil-kesha. 

 

Ghalhekk b'lehen imbikkem  Frangisku qal lil shiebu: "Ejjew immur, Hija Fra Silvestru, inhabbtu fuq il-bibien tad-djar ta' Assisi halli nittallbu vazett bl-ghasel halli Hutna n-Nahal ikollhom biex jghixu.  Dawn hutna tul is-Sajf kollu hadmu ma' waqfu xejn u il-bnedmin hadulhom l-ghazel kollu.  Imxi mmurru halli insibulhom ftit halli niehu hsiebhom ghall-imhabba taghhom u tal-Hallieq taghhom.

 

 

<< lura ghall-Werrej San Frangisk u l-Annimali

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


Storja addattat mill-Hajja ta' San Frangisk minn Fr Thomas Calleja u b'disinji ta' Anna Curti.

Assisi 25.7.2003


Frangisku qal fil-pront: "Ohtna

in-Nahla ingiebet hawn fostna min Huta r-Rih hekk kif ftaht il-bieb".