San Frangisk  - artikli  

 

<<|werrej|>>


Benedittu XVI u San Frangisk

Benedittu XVI isemmi lil San Franġisk.


 kitba tal-Papa Benedittu XVI


San Franġisk u "il-Fqar fl-Ispirtu"                                                  

Il-Ktieb ta' Papa Benedittu XVI "Gesu ta' Nazzaret" fl-ewwel jum tal-hrug tieghu fl-Itlaja inbieghu aktar minn 50,000 kopja. Id-dar Edittirci Rizzoli ddecidiet li terga' tistampa  420,000 kopja ohra.

 

Il-ktieb hareg ghal bejgh fl-Italja fis-16 ta' April 2007 fl-okkazjoni ta' gheluq it-80 sena tal-Papa. Fil-15 ta' Mejju il-ktieb ser ikun jkun ghal bejgh fil-hwienet tal-kotba fl-Ingilterra u fl-Amerka. Bhalissa issa ic-CAK (Centru Animazzjoni u Kommunikazzjoni) qed jhejju l-harga tal-ktieb tal-Papa bil-Malti aktarx ikun lest fl-ahhar ta' Mejju.

F'hin minnhom fil-ktieb il-Papa jitkellem dwar san Frangisk. hawn qed ingibu silta ckejkna fejn il-Papa jitkellem dwar "il-Fqar fl-Ispiritu".

 

"Madankollu s’issa g]adna rajna biss l-ewwel nofs ta’ l-ewwel beatitudni: “Henjin il-fqar fl-ispirtu.” F’Mattew u Luqa l-weg]da marbuta mag]ha tinstema’ hekk: tag]hom (tag]kom) hija s-Saltna ta’ Alla (s-Saltna tas-sema) (Mt 5: 3; Lq 6: 20). “Saltna ta’ Alla” hija l-kategorija fundamentali tal-bxara ta’ {esù: hija tid]ol hawn fil-beatitudnijiet. Biex wie]ed jifhem tajjeb dan il-]sieb li ]afna ma jaqblux bejniethom fuqu, din il-konnessjoni hija importanti. Sa jkollna niftakru fiha meta naraw aktar mill-qrib it-tifsira tal-kelma “Saltna ta’ Alla”.

Imma forsi huwa tajjeb – qabel ma nkomplu bil-meditazzjoni tat-test – li nduru g]al mument g]al darb’o]ra lejn il-figura ta’ l-istorja tal-fidi li fiha din il-beatitudni ssib ru]ha b’mod mimli fl-e\istenza tal-bniedem: Fran[isk ta’ Assisi. Il-qaddisin huma l-interpreti tassew ta’ l-Iskrittura. Dak li kelma tfisser narawh aktar #ar f’dak il-bniedem li jinqabad g]al kollox minnha u jkun g]exha. L-interpretazzjoni ta’ l-Iskrittura [[orr fiha kullimkien potenzjal g]all-[ejjieni, li tifta] kliemha g]all-ewwel darba fil-]ajja u t-tbatija tul i\-\mien.

Fran[isk ta’ Assisi fehem il-weg]da ta’ dan il-kliem b’mod l-aktar radikali. Wasal biex ne]]a sa]ansitra ]wej[u u mbag]ad libbsu l-Isqof b]ala r-rappre\entant tal-[id ta’ Alla l-Missier li jlibbes sabi] lill-[ilji tar-raba’, kif kien imlibbes Salamun (Mt 6: 28). Din l-umiltà kbira g]all-a]]ar kienet g]alih fuq kollox ]elsien biex jaqdi, fidu#ja a]]arija f’Alla, li ja]seb mhux biss g]all-fjuri tal-g]elieqi imma g]all-bnedmin kollha. Din kienet korrezzjoni g]all-Knisja fewdali, li bis-sistema fewdali tag]ha kienet tilfet il-libertà u d-dinamika tal-missjunarju li jmur minn post g]al ie]or: kien ftu] minn [ewwanett g]al Kristu, ma’ min hu mqieg]ed fl-istess qag]da permezz ta’ l-istigma tieg]u, hekk li issa tabil]aqq mhux hu aktar kien qieg]ed jg]ix imma kien qieg]ed je\isti b]ala mwieled mill-[did minn Kristu u fi Kristu g]al kollox.

Huwa ma ried iwaqqaf ebda Ordni imma sempli#ement ji[bor mill-[did il-poplu ta’ Alla biex tisma’ kliemu, li bil-kummentarju studjat ma tellifx mis-serjetà tag]ha. Imma bil-]olqien tat-tielet Ordni a##etta mbag]ad id-differenza bejn il-missjoni radikali u l-]ajja li te]tie[ id-dinja.

It-tielet Ordni jfisser li ta##etta l-missjoni tas-sej]a tad-dinja u tal-]ti[ijiet tag]ha bl-umiltà, kul]add fil-post tieg]u, imma filwaqt li tg]ix f’g]aqda profonda minn [ewwa ma’ Kristu, li fiha mar qabilna hu. “Ikollok daqslikieku ma g]andekx” (1 Kor 7: 29 u segwenti). Li titg]allem din it-tensjoni interna b]ala forsi l-itqal ]tie[a u li tkun tista’ dejjem tg]ixha mill-[did f’nofs il-bnedmin li jimxu radikalment hekk – dan huwa s-sens tat-tielet Ordni, u din ti[bor fiha dak li jfissru l-beatitudnijiet g]al kul]add. Qabel kollox, kien #ar g]al Fran[isk xi tfisser “Saltna ta’ Alla”. Fran[isk kien s]i] fil-Knisja, u fl-istess ]in il-Knisja f’figuri b]al dawn tikber fil-mira tag]ha tal-[ejjieni u tabil]aqq di[à f’dik ta’ l-img]oddi. Is-Saltna ta’ Alla qed tersaq.

<<|werrej|>>


Valletta: 19.4.2007


 

“Henjin

il-fqar

fl-ispirtu.”

din il-beatitudni ssib ru]ha b’mod mimli

fl-e\istenza tal-bniedem: Fran[isk

ta’ Assisi.