Kultura Frangiskana - pittura

 

 

<<|werrej|>>


Giotto

Affreski dwar il-Hajja ta' San Frangisk

Fil-Bazilka ta' Fuq gewwa Assisi


 

1. Frangisku zghazugh moghti qima

 

Cittadini ta’ Assisi, ragel tassew semplici kull darba li kien jiltaqa' ma’ l-qaddis Frangisku fit-triq kien jifrex il-mantell ma’ l-art biex jghaddi minn fuqu Frangisku u kien ifahhar u jghid ma’ kulhadd li Frangisku jisthoqq ir-rispett ghax maz-zmien kien  ser jaghmel hwejjeg kbar                               

Legenda Maior I:1

                                                   

2 Frangisku jaghti il-mantell

 

Darba minnhom Frangisku iltaqa` ma’ kavallier ta’ nisel nobbli, izda li kien fqir u liebes imcercer.  Frangisku gietu hniena minnu u bla telf taz-zmien nehha l-mantell

minn fuqu u tah lil dak ir-ragel fqir.                                                    

Legenda Maior I:2

                               

 

3 Il-holma tal-palazz bl-armaturi

 

Bil-lejl waqt li l-qaddis Frangisku kien rieqed l-Mulej wurih f’holma Palazz mghammar b’armi tal-gwerra kollha mmarkati bis-sinjal tas-salib ta’ Kristu.  Meta Frangisku stqasa ta’ minn kienu dawk l-armaturi, lehen mis-sema wiegbu li dawk kienu ghalih u ghall-kavallieri tieghu  

                                                            Legenda Maior I:3

 

4  Quddiem il-Kurcifiss

 

F’jum minnhom meta il-qaddis Frangisku kien qed jitlob quddiem ix-xbieha tal-kurcifiss fil-Knisja ta’ San Damjan, sema` lehen gej mis-salib li qallu ghal tliet darbiet: “Frangisku mur sewwi d-dar tieghi, li kif qed tara qieghda tiggarraf”

                                                   Legenda Maior II:2

 

 

5. Jinza' hwejjgu quddiem l-isqof

 

Wara li nehha hwejjgu minn fuqu, radd kollox lura lil missieru u qallu: “S’issa sejjaht lilek bhala Missieri fuq din l-art, imma issa ‘l quddiem nista’ nghid “Missierna li inti fis-Smewwiet”.

                                                   Legenda Maior II:4

 

6. Il-holma ta’ Papa Innocenz III

 

Il-Papa kien ra fil-holm il-Bazilka tal-Lateran ghoddha qed tiggarraf, waqt li ragel fqajjar ckejken, li kien il-qaddis Frangisku, qed jirfidha bi spallejh biex izommha milli tiggarraf.

                                                    Legenda Maior III:10

 

7. It-Twettieq tar-Regola

 

Meta l-Papa wettaq ir-regola u taha lil patrijiet li inghaqdu mal-qaddis, il-mandat biex jixandru l-indiema u tahom it-tonsura bhala sinjal li jistghu jippriedkaw il-Kelma ta’ Alla.

                                                     Legenda Maior III:10

                                                           

 

8. Id-Dehra tal-karru tan-nar

 

Darba minnhom waqt li l-qaddis Frangisku kien qed jitlob f’gharix u hutu l-patrijiet kienu f’gharix iehor barra il-belt ‘l boghod minnu, ghal habta ta’ nofs il-lejl waqt li whud mill-patrijiet kienu jistriehu u ohrajn kienu jitlobu, raw li Frangisku riekeb fuq karru tan-nar jiddi u jdawwal d-dlam tal-lejl jidhol u jdur fil-post fejn kienu ghal tliet darbiet. Dawk li kienu qed jitlobu baqghu mistaghgba waqt li dawk li kienu rieqda qamu  b’biza kbir fuqhom.

                                                                           Legenda Maior IV:4

                                                           

 

9.  Id-dehra tat-tronijiet fis-Sema

 

Darba minnhom wiehed mill-patrijiet kellu dehra li fiha lemah ghadd ta’ tronijiet fis-Sema, tron minnhom, izda kien aktar gholi u glorjuz mill-ohrajn. Imbaghad sema’ lehen jghidlu: “Dan it-tron kien ta’ wiehed mill-angli rebelli, imma issa huwa merfugh ghall-umli frangisku.

                                                       Legenda Maior VI:6

                                                           

10. Tkeccija tax-Xjaten f’Arezzo

 

Darba minnhom meta l-qaddis Frangisku ra lix-xjaten ferhana jimirhu fuq il-Belt ta’ Arezzo, dar fuq wiehed mill-patrijiet u qallu: “Mur fl-isem ta’ Alla li jista` kollox u kecci x-xjaten kif il-Mulej innifsu ordnalek li taghmel”.  Dak obda u beda jghajjat b’lehen gholi fil-bieb tal-belt,  ix-xjaten harbu u fil-belt salnet mill-gdid il-paci.

                                                                        Legenda Maior VI:9

 11. Quddiem is-sultan

 

Darba minnhom il-qaddis Frangisku minhabba il-fidi li kellu ried li jghaddi minn qalb in-nar flimkien mal-qassisin tas-Sultan tal-Babilonja, izda l-ebda wiehed minn dawn ma ried jidhol mieghu fin-nar, u ikoll harbu minn quddiemu.

                                                            Legenda Maior IX:8

 

12. Frangisku jinqata’ mill-art

 

Darba minnhom waqt li l-qaddis Frangisku kien qed jitlob, il-patrijiet rawh jinqata` mill-art imdawwar minn shaba kollha dija u b ‘idejh miftuha forma ta’ salib.

                                                  Legenda Maior X:4

 

 

13. Il-maxtura ta’ Greccio

 

Darba minnhom il-qaddis Frangisku b’tifkira tat-twelid ta’ Kristu, hejja maxtura bil-tiben u gieb il-baqra u l-hmara u xandar lin-nies migbura dwar it-twelid tas-Sultan il-Fqir.  Wiehed nobbli ra t-tarbija Jesus fi hdan il-qaddis.

                                                                    Legenda Maior X:7

 

14.  Il-miraklu tan-nixxiegha

 

Darba minnhom l-qaddis Frangisku minhabba l-mard kien qed jingar fuq l-gholja riekeb fuq hmar ta’  bidwi fqir.  Dan il-bidwi beda jhossu mifni, ghajjien u bil-ghatx,  Frangisku qabad jitlob u mill-blat  beda jqelqel ilma gieri.  F’dawk l-inhawi qatt ma kien hemm nixxieghat la qabel u lanqas wara.

                                                            Legenda Maior VII:12

 

15. Il-priedka lill-ghasafar

 

Darba waqt li kien fi triqtu lejn Bevagna, il-qaddis Frangisku qabad jippriedka lill-corma ghasafar li bil-ferh bdew itawwlu ghonqhom, jifirxu gwenhajhom, jifthu munqarhom u jmissuhom ma’ tarf it-tonka ta’ Frangisku.  Shabu li kienu fit-triq mieghu raw kull ma gara.

                                                            Legenda Maior XII:3

 

16. Il-mewt tal-kavallier minn Celano

 

Darba l-qaddis Frangisku salva r-ruh ta’ kavallier minn Celano, li b’deveozzjoni umli kien stiednu ghall-ikel. Dan wara li stqarr dnubiet u mar id-dar  u pogga kollox f’post bl-ordni u waqt li l-ohrajn bdew jieku, il-kavallier radd l-ahhar nifs u miet habib m’Alla.

                                                            Legenda Maior XI:3

 

17. Priedka quddiem Onorju III

 

Darba il-qaddis Frangisku quddiem is-Sinjur Papa u l-Kardinali, qabad jippriedka b’mod elokwenti. kien car li dak il-kliem ma kienx kliem gharef ta’ bniedem imma kien kliem divin imnebbah minn Alla.

                                                       Legenda Maior XII:7

 

18.  Frangisku jidher waqt il-Kaptilu

 

Darba minnhom waqt li l-qaddis Antonju kien qed jippriedka dwar il-kitba ta’ fuq is-salib waqt il-Kapitlu ta’ Arles, il-qaddis Frangisku, deher f’dak il-post b’dirghajh miftuha jibierek lill-hutu.  Dan hu dak li certu Monaldo ra u l-ahwa kollha imtlew f’ferh kbir.

                                                            Legenda Maior IV:10

 

19. Il-pjagi ta’ Frangisku

 

Darba waqt li kien jitlob fuq l-ghola La Verna l-qaddis Frangisku kellu dehra ta’ Kristu f’ghamla ta’ Serafin Imsallab.  Is-Serafin stampa il-marki tas-salib fuq l-idejn, ir-riglejn u il-kustat ta’ Frangisku.  Kienu il-griehi stess li garrab il-Mulej Taghna Gesù Kristu.

                                                            Legenda Maior XIII:3

 

20. Il-mewt ta’ Frangisku

 

Waqt is-siegha tal-mewt tal-qaddis Frangisku, wiehed mill-patrijiet ra ruh Frangisku titajjat tiela is-sema taht forma ta’ stilla tiddi.

                                            Legenda Maior XIV:6

 

 

21. Id-dehra ta’ Frangisku

 

Fra Agostin wiehed mill-ministri il-belt ta’ Livorno fl-ahhar ta’ hajtu u bla ma kellu kliem beda jghajjat u jghid: “Stennini Missier, Jien gej mieghek”  U miet hemm f’daqqa u nghaqad ma’ Missieru Frangisku.  Fl-istess waqt l-isqof ta’ Assisi, li kien fuq l-gholja ta’ san Mikiel Arkanglu, kellu dehra li fiha ra lill qaddis Frangisku li qallu: “Araw, Jien sejjer is-Sema” 

                                                            Legenda Maior IV:6

 

22. Prova tal-pjagi

 

Waqt li l-qaddis Frangisku kien mindud mejjet fil-Porziuncola, il-Kavallier Girolamo, li kien tabib famuz u biedem ta’ skola, beda jcaqlaq b’idejh l-imsiemer tal-pjagi u jmiss l-idejn, ir-riglejn u l-kustat tal-qaddis.

                                                            Legenda Maior XV:4

 

23. Il-Klarissi jibku lil Frangisku

 

Il-folla li ngabret mill-belt ta’ Assisi giebet frieghi tas-sigar u ghadd ta’ xemghat tixghel, bil-kant u l-innijiet wasslu il-gisem tal-qaddis, sabiex il-qaddisa Chiara u hutha l-vergni setghu jarawh.

                                           Legenda Maior XV:5

 

24. Il-Kanonizzazzjoni ta’ Frangisku

 

Il-Papa nnifsu ngabar fil-belt ta’ Assisi wara li  stharreg tajjeb il-mirakli u x-xhieda u bi qbil ma’ hutu, ddikkjara lil Frangisku bhala qaddis u nizzel ismu fuq fil-lista tal-qaddisin.

                                            Legenda Maior XV:7

 

25. Jidher lil Grigor IX

 

Darba waqt li l-Papa kien fid-dubbju dwar il-pjaga tal-kustat ta’ Frangisku, l-qaddis Frangisku stess deherlu waqt il-holm u qallu: “Newwilli vazett vojt”  Wara li il-Papa newwilulu, ra li l-vazett kien mimli bid-demm mill-genb tieghu.

                                                            Legenda Maior Mirakli I:2

 

26. Frangisk ifejjaq devot tieghu

 

Il-qaddis Frangisku, waqt li hall il-faxex b’idejh u bil-hlewwa jmiss il-pjagi, fejjaq f’dak il-hin stess lil Giovanni mill-belt ta’ Lerida, li kien midrub ghall-mewt u li t-tobba kienu taw ftit hajja, talab lil Frangisku waqt li kellu l-attakk fuqu u fieq.

                                                            Legenda Maior Mirakli I:5

 

27. Il-qrara ta’ mara mqajma mill-mewt

 

Il-qaddis Frangisku qajjem din il-mara mill-mewt.  Wara li stqarret quddiem ghajnejn il-kjerci u ix-xhieda l-ohra d-dnub li qatt ma kienet stqarret qabel, hija mietet ghat-tieni darba fis-sliem. U x-xitan harab minn hemm mifxul.

                                                            Legenda Maior Mirakli II:3

 

28. Frangisku jehles lil prigunier

 

Il-qaddis Frangisku heles prigunier li kien akkuzat b’erezija.  Dan b’ordni tal-Papa kien moghti lil Isqof ta’ Tivoli.  Dan sehh lejliet il-festa tal-qaddis Frangisku, fil-jum li fih il-prugunier kien sam kif kienet id-drawwa tal-Knisja.

                                                            Legenda Maior Mirakli V:4,3

<<|werrej|>>

 

 

Giotto di Bondone

Giotto twieled f’Colle di Vespignano

qrib Firenze lejn

is-sena 1267. Wara li ghadda zmien jistudja gewwa Firenza iz-zghazugh

tefa’ ghonqu ghax-xoghol.  Insibu xogholijiet tieghu gewwa Ruma, Padova, Arezzo, Rimini, Napli u Assisi.  Giotto huwa meqjus

bhala dak li halla t-teknika tradizzjonali

ta’ medjevali li turi l-figura

tal-bniedem kemmxejn dritta, catta u f’dimensjoni duppja

u ta timbru gdid lill-arti ta’ zmienu.  Il-figuri ta’ Giotto huma aktar fit-tond, proporzjonati u realistici. 

Ix-xogholijiet tieghu bla dubbju influwenza l-arti rinaxximentali

li tfirxet aktar minn mitt sena wara l-mewt tieghu fl-1337. 

 

Man-naha t’isfel

tal-hitan

tal-Bazilka ta’ fuq hemm 28 affresk

dwar il-hajja ta’

San Frangisk

li huma xoghol ta’ Giotto

bejn

1296 -1300.

 

Dawn ix-xeni

huma mehudha mill-kitba tal-Legenda Maior

ta’ San Bonaventura.