Kultura Frangiskana - tifkira storika

 

<<|werrej|>>


Il-Lapida f'qieh Frate Elija

fid-Dahal tal-Bazilka


Il-Lapida ta' Tifkira

 

Fuq il-hajt tax-xelluq qabel ma tidhol il-Bieb principali tal-bazilka t'Isfel hemm Lapida ta' l-irham li tqieghedt hemm hamis sena ilu, sewwa sew fit-22 ta' April 1953.  Dan in-nhar l-Ordni Frangiskan kien qed jiccelebra is-700 sena mill-mewt ta' Frate Elija.  Frate Elija barra li kien  Vigarju ta' san Frangisk u Ministru General wara l-mewt tal-Qaddis, kien wkoll il-mohh wara il-bnin taz-zewg Bazilki ta' San Frangisku u tas-Sagru Kunvent.

 

 

 

Il-kliem fuq il-lapida ta' tifkira huwa mil-Latin. Hawn it-traduzzjoni taghha bil-Malti:

 

 

 

Dan it-tempju nibni bl-ghamar u bl-ghajnuna tal-Papa Girgor IX

u onorat bl-istess presenza tieghu

meta fis-17 ta' Lulju 1228 qieghed l-ewwel gebla

u fit-22 ta' April 1230 ddeikkjat minnu

Ras u Omm ta' l-Ordni tal-patrijiet Minuri

F R A T E  E L I J A  M I N N  A S S I S I

li il-Qaddis Frangisku ghazlu bhala l-omm tieghu

u misser ta' hutu l-patrijiet,

bena b'hegga kbira tal-qalb, qawwa ta' dehen kbir

u b'ghageb kbir.

 

Seba' sekli mill-mewt ta' dan il-Frangiskan maghruf,

il-Belt, Hutu il-Patrijiet u dawk li tassew ihobbuh

 jqeghdu din il-Lapida fit-22 ta' April 1953

b'tifkira tieghu.

 

 

 

Matul din is-sena 2003 qed jigi ccelebrat is-750 sena mill-mewt ta' dan huna Frangisk. Fis-26 ta' april 2003 sar il-ftuh solenni tac-centinarju ta' Frate Elija b'celebrazzjoni Solenni fil-Kattidral ta' Cortona immexxija mill-Eminenza tieghu l-Kardinal Lorenzo Antonetti, il-legat Pontificju ghall-Bazilka ta' san Frangisk f'Assisi.

 

<<|werrej|>>


L-informazzjoni u r-ritratt gew moghtijin minn Patri Adolfo González OFMConv minn Barcellona - Spanja.   Traduzzjoni ta' Fr Thomas Calleja OFMConv. 

Assisi 31.7.2003


Frate Elija wiehed

mill-ewwel shab ta'

San Frangisk u l-mohh wara

il-Bazilka

ta' Assisi f'gieh

San Frangisk