Devozzjoni Frangiskana - Corda Pia        

 

 

<<|werrej|>>


Corda Pia

Devozzjoni ghall-Gimghat tar-Randan


 

Il-Corda Pia hija funzjoni paralitugika li ssir fil-knejjes Frangiskani fil-Gimghat tar-Randan.  Tiehu isimha mill-ewwel zewg kelmiet ta’ l-innu bil-latin li tiftah bih: Corda pia inflammantur. Il-Funzjoni nistghu nqisuha bhala rapprezentazzjoni drammatica li fiha jitfakkru b’mod haj il-Passjoni ta’ Sidna Gesù Kristu u l-ghoti tal-Pjagi lill-Patrijarka Missierna San Frangisk, li b’dan il-miraklu sar jixbah lil Kristu sahansitra f’gismu.  It-tahrig spiritwali, kif nafuha illum, beda fis-seklu sittax u jaghraf bhala l-awtur tieghu lill-qaddej ta’ Alla P. Filippo Gesualdi minn Castrovillari (+ 1618) li kien it-62 Ministru General ta’ l-Ordni.


 Innu tal-Bidu

 

Il-qlub fis jinxteghlu

Waqt li ngbarna biex niftakru

Fil-gerhiet ta’ San Frangisk.

 

Bis-salib tal-Feddej taghna:

Xejn hlief b’dan m’ghandna niftahru,

Kif ghalliema San Frangisk.

 

Fuq il-gholja kollu mheggeg

Jghasses, gheri u kollu mkebbes,

Dlonk jitniehed ghall-Mulej.

 

Wahdu kien fit-talb imgharghar,

Ghas-salib id-dmugh ixerred

Ghax il-hemm hassu jifnih.

 

Ghandu gie s-Sultan tas-sema:

Mas-salib hu rah imsallab,

Harstu nisslet fih is-sliem.

 

Ra l-qaddej li l-Feddej taghna,

Tal-grajjiet mexxej wahdieni,

Fit-tbatija kien glorjuz.

 

Bidla sehhet f’qalb Frangisku:

F'daqqa wahda l-gisem tieghu

Deher imzejjen b'gerhiet sbieh.

 

Dan ghaliex ta' Kristu msallab,

Kemm il-mewt u kemm il-hajja,

F'mohhu kienu dawn hajjin.

 

Dik il-hegga li hass f'ruhu

Dehret issa lilhinn minnu

Bil-gerhiet il-mitbughin.

 

O Mulej, ghalina msallab,

Aghmel li ruhna u gisimna

Dlonk jinghaqdu mas-salib.

 

Li tad-dawl fis-saltna tieghek,

Il-frott niehdu tat-tbatija

U ghal dejjem ingawduk.

 

Ejja nfahhru lill-Imsallab,

Lil Frangisk li nghaqad mieghu

'L hinn mid-dinja f'sebh glorjuz.

 

Celebrant: Vergni Mqaddsa Marija, Sultana tal-Martri,

int kont wieqfa mbikkija taht is-salib ta' Sidna Gesù,

Ibnek u Feddej taghna.

 

Kor 1: Omm u ghajn ta' mhabba ghalija,

G’ghalni nhoss dik it-tbatija,

Biex jien nibki mieghek.

 

Kor 2: Kebbes f ‘qalbi nar ta' mhabba,

La thalliha qatt tittabba'

Imhabbti ghal Kristu.

 

Kor 1: Omm qaddisa, isma' talbi:

Dawk il-pjagi q'ghedli f ‘qalbi

T'Ibnek Gesù msallab.

 

Kor 2: Aqsam mieghi dit-tbatija

Ghal Gesù, li mhabba fija

Xerred demmu kollu.

 

Kor 1: Hdejn Gesù nibki dnubieti,

Fis-salib nara htijieti

Sakemm nghix dil-hajja.

 

Kor 2: Kemm nixtieqni nibqa' mieghek

Mas-salib, u fid-dmugh tieghek

Nissieheb minn qalbi.

 

Kor 1: Vergni mbierka, Omm qalbiena,

Uri mieghi din il-hniena,

Biex inhoss l-indiema.

 

Lezzjoni qasira                                     (Fil 2: 8-11)

 

Huti, Sidna Gesù Kristu cekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.  Ghalhekk Alla ghollieh sas-smewwiet u zejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta’ Gesù – fis -sema, fl-art u f’qiegh l-art – il-hlejjaq kollha jinzlu gharkobbtejhom, u kull ilsien jistqarr: “Gesù Kristu hu l-Mulej, ghall-glorja ta’ Alla l-Missier.”

 

 

V. Gesù Kristu, imhabba tieghi, huwa msallab.

R. Haj hu Kristu, Gesù Kristu, haj hu Kristu; imhabba tieghi.

 

V. Gesù Kristu, l-gharus tieghi, huwa msallab.

R. Haj hu Kristu, Gesù Kristu, haj hu Kristu, gharus tieghi.

 

V. Gesù Kristu, in-Nazzarenu, huwa msallab.

R. Haj hu Kristu, Gesù Kristu, haj hu Kristu, in-Nazzarenu.

 

V. Nitolbu kif ghallimna u riedna naghmlu Gesù Kristu.

R. Missierna, li inti fis-smewwiet...

 

V. Taqqbuli idejja u riglejja.

R. Nista' nghodd ghadmi kollu.

 

V. Kien midrub minhabba htijietna.

R. Imzeblah minhabba dnubietna.

 

V. Qum, Gesù Kristu msallab, u ejja biex tghinna.

R. U ehlisna minhabba f’ismek.

 

V. Ha tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tieghek.

R. Kif fik hi t-tama taghna.

 

V. Mulej isma’ t-talb taghna.

R. U halli lehinna jasal sa ghandek.

 

V. Nitolbu

O Alla, int geddidt b’mod tal-ghageb

is-sinjali tal-passjoni ta’ Ibnek

fil-gisem ta’ Missierna San Frangisk

biex tkebbes qlubna bl-imhabba tieghek;

aghmel, ghat-talb tieghu,

li nixxiebhu ma’ l-istess Ibnek f’mewtu,

halli nissiehbu mieghu fil-qawmien.

Bi Kristu Sidna.

R. Amen.

 

Kulhadd jinzel gharkobbtejh u jiftah idejh bhal Sidna Gesù Kristu msallab.

 

V. Nadurawk, Kristu u nberkuk,

ghax bis-Salib imqaddes tieghek fdejt id-dinja.

R. Ikollok hniena minna.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab,

f’gieh il-gerha ta’ riglek tax-xelluq, henn ghalina.

R. Sidna Gesù Kristu msallab, henn ghalina.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab,

f’gieh il-gerha ta’ riglek tal-lemin, henn ghalina.

R. Sidna Gesù Kristu msallab, henn ghalina.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab,

f’gieh il-gerha ta’ idek tax-xelluq, henn ghalina.

R. Sidna Gesù Kristu msallab, henn ghalina.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab,

f’gieh il-gerha ta’ idek tal-lemin, henn ghalina.

R. Sidna Gesù Kristu msallab, henn ghalina.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab,

f’gieh il-gerha ta’ sidrek l-aktar helu, henn ghalina.

R. Sidna Gesù Kristu msallab, henn ghalina.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab,

f’gieh il-griehi ta’ Missierna San Frangisk, henn ghalina.

R. Sidna Gesù Kristu msallab, henn ghalina.

 

R. Hares, Mulej, lejn din il-familja tieghek,

li ghaliha Gesù Kristu Sidna

ma stmerrx jaghti ruhu f’idejn il-hziena

u jsofri t-tbatija harxa tas-Salib. 

Hu, li hu Alla u mieghek jghix u jsaltan

flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu,

ghal dejjem ta’ dejjem.

V. Amen.

 

F’dan il-mument issir l-adorazzjoni tas-Salib fis-skiet jew b’xi kant ta’ zmien il-Passjoni u fl-ahhar ic-celebrant jaghti l-barka bil-Kurcifiss.

 

V. Sidna Gesù Kristu msallab iberikkom u jaghtikom l-ghajnuna.

R. Amen.

 

V. Morru fil-paci ta’ Krsitu.

R. Irroddu hajr lil Alla.

<<|werrej|>>


Mehud mir-Ritwal Frangiskan, Frangiskani Konventwali, Malta 2002


Il-Funzjoni

tal-Corda Pia

nistghu nqisuha bhala rapprezent-azzjoni drammatica

li fiha jitfakkru b’mod haj

il-Passjoni

ta’ Sidna Gesù Kristu

u l-ghoti

tal-Pjagi

lill-Patrijarka Missierna

San Frangisk, li b’dan

il-miraklu

sar jixbah

lil Kristu sahansitra f’gismu.