Devozzjoni Frangiskana - Devozzjonijiet Marjani

 

 

<<|werrej|>>


Devozzjonijiet MarjaniQaddisa Marija


Barra milli ghall-kuruna li ggib isimhom, il-Frangiskani bagghu wkoll imsemmija ghat-tieni parti ta' l-­avemarija. Kienu l-Frangiskani li holqu l-kelmiet: "Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob ghalina, midinbin, issa u fis-siegha tal-mewt taghna. Amen."

 


Festa taz-Zjara lil Santa Elizabetta


F1-1263, San Bonaventura, Ministru General ta' l-Ordni, qajjem id-devozzjoni liturgika fl-Ordni u fil­Knisja tal-festa taz-Zjara tal-Madonna lil Santa Elizabetta fil-31 ta' Mejju.

 


L-Angelus


Kien ukoll San Bonaventura li xerred id­devozzjoni tar-recitazzjoni ta' l-'Angelus' tliet darbiet kuljum. Hemm tradizzjoni li tghid li din id-devozzjoni kien bdieha San Frangisk wara z-zjara fl-Art Imqaddsa. Il-Qaddis ta' Assisi kien baqa' milqut mid-drawwa tal-Musulmani li jitolbu hames darbiet kuljum f’hames hinijiet differenti tal-gurnata. Huwa xtaq li din id­drawwa qaddisa jlibbisha libsa Nisranija.

 


Taghlim dwar l-Assunzjoni ta' Marija


Fil-kitbiet ta' Sant'Antnin ta' Padova, Duttur Evangeliku tal-Knisja, insibu hafna taghlim dwar l­Assunzjoni ta' Marija.

 

Tant hu hekk li Sant’Antnin, barra mit-titlu ta' "Duttur Evangeliku'; kiseb ukoll dak ta' "Duttur ta' l-Assunta".

 


Festi ta' l-Immakulata Kuncizzjoni

... u ta' San Guzepp


Fl-ahharnett kien il-Papa Frangiskan Sistu IV (1471-1485) li dahhal il-festa ta' l-Immakulata Kuncizzjoni fit 8 ta' Dicembru u dik ta' San Guzepp bhala gharus safi ta' Marija Vergni fid-19 ta' Marzu.

 

Kien ukoll dan il-Papa li hareg l-ewwel dokumenti ufficcjali li bihom heggeg id-devozzjoni tar-Ruzarju u ppreżentah bhala ghodda ghaziza ghall-konverzjoni kemm ta' l-individwi u kemm tas-socjetŕ kollha kemm hi.

 

<<|werrej|>>


(* kitba ta’ Patri Edmund Teuma OFMConv mehud mill-Ktejjeb Tota Pulchra. Programm tal-Festa ta’ l-Immakulata Kuncizzjoni fil-Knisja ta’ San Frangisk – Ghawdex, 2002.)


Frangisku kellu imhabba

specjali

lejn Marija. 

 

Ir-raguni ta'

din l-imhabba

lejha

kienet ghax

Marija

"tatna bhala huna

lill-Mulej

tal-Glorja".

 

Din l-imhabba

lejn Marija ta' Frangisku wirtuha wkoll uliedu.

 

 

z