Devozzjoni Frangiskana - Nicec f'Malta

 

 

<<|werrej|>>


Nicec ta’ San Frangisk

u Qaddisin Frangiskani f’Malta


 migbur minn Fr Thomas Calleja OFMconv.


Fit-toroq tal-bliet u l-irhula tal-gzejjer taghna ghall-grazzja t’Alla ghadna nsibu ghadd ta’ nicec. Dawn in-nicec mifruxin ma’ kullumkien huma xhieda hajja tat-twemmin Nisrani. Missierijietna qishom riedu jnaqqxu bid-deher il-fidi taghhom ma' darhom ghalhekk bnew dawn in-nicec bi statwi ddedikat lill-Vergni Marija, lill-patrun tar-rahal jew lil xi qaddis iehor.

 

F'din il-pagna ser naghtu taghrif dwar in-nicec fil-bliet u l-irhula ta’ Malta migbura mill-ktieb Nicec u Statwi fit-Toroq Maltin miktub minn Tony Terribile u minn ghejjun ohrajn. Minn fost tant nicec li ghadhom isebbhu t-toroq  jew il-kantunieri taghhom fill-gzira taghna ghazilna dawk li ghandhom rabta ma’ San Frangisk jew ma xi wiehed mill-qaddisin Frangiskani, fosthom  Sant’Antnin li ghandu ghadd ta’ nicic f’diversi rhula.   

 


Nicec u Statwi ddedikati lil San Frangisk.


Il-Belt Valletta

Fil-kantuniera ta' Triq ir-Repubblika ma' Triq Melita nsibu statwa tal-gebel ta' San Frangisk ta' Assisi; din regghet saret mill-gdid minn Marco Montebello wara li kienet meqruda fi zmien il-gwerra. Dik li kien hemm qabel wara li ssewwiet ttiehdet San Pawl il-Bahar fejn ghadha sa llum quddiem il-Knisja Parrokkjali.

 Statwa ohra ta' San Frangisk tinsab fi Triq Sant'Ursola kantuniera ma' Triq Santa Lucija.  Din hija xoghol tas-seklu dsatax ta' Xandru Farrugia.  Meta wiehed jifli d-dettalji tal-Pannegg tat-tonka u tal-kapocc jara kemm Mastru Xandru kien skultur tajjeb.  L-anglu wieqaf hdejh huwa tipiku ta' san l-Iskultur.  Fl-1882 l-Isqof Carmelo Scicluna ta indulgenzi lil kull min jitlob quddiem din l-istatwa.

 

Birkirkara

  F'Birkirkara nsibu zewg nicec ta' San Frangisk ta' Assisi.  l-ewwel wahda qieghda mal-hajt tal-Palazz ta' Santa Liena fi Triq Hal Gharghur.  Dan ir-riliev hu mdawwar b'dekorazzjoni sabiha ta' still barokk maghmul bis-sengha.

L-Istatwa l-ohra qieghda fil-kantuniera ta' Triq il-Kbira u Triq l-Imsida. Bhala niocca tikkonsisti biss f'qasma fil-kantuniera bla ebda dekorazzjoni.  L-istatwa ghalkemm mhux krira hija artistika u b'xorti tajba ghadha fl-istat originali taghha. F'din l-istatwa San Frangisk qieghed b'rasu inklinata l-isfel u b'idu x-xellugija fuq sidru.

 

Il-Furjana

  Fil-Furjana nsibu zewg statwi ta' San Frangisk.  Wahda, li nhadmet mill-iskultur Salvatore Dimech qieghda quddiem il-Kunvent tal-Kapuccini.  Fl-ahhar gwerra din l-istatwa garrbet bosta hsarat. 

L-istatwa l-ohra qieghda f'nicca f'kantuniera bejn Triq San Tumas u Triq San Frangisk. Din hi nicca kbira madwar sular.  Lil San Frangisk narah liebes ta' Kapuccin u f'idu l-leminija jidher izomm is-salib filwaqt li harstu tidher mitfugha fuq Gesù Kurcifiss.  Taht is-sieq il-leminija tal-qaddis naraw ras ta' mewt.  Din l-istatwa hija xoghol ta' Marco Montebello u saret minflok ohra li kienet inqerdet fl-ahhar gwerra dinjija.  F'din l-istatwa wiehed jista' jammira l-kapacitajiet artisitici ta' l-iskultur.  Fuq l-Istatwa hemm celu sabih komplut b'kollox.

 

L-Gudja

  Fil-Gudja nsibu wahda mill-eqdem xbiehat ta' San Frangisk. Din qieghda fl-inhawi tal-knisja tal-Madonna ta' Loretu.  Fi trejqa li twassal ghal din il-knisja hemm din in-nicca f'gieh il-Madonna marbuta hafna ma' l-Ordni Frangiskan Kapuccin.  F'din in-nicca flimkien max-xbihat tal-Madonna u tal-Bambin bilqieghda fuq id-dar mqaddsa hemm il-figura ta' San Frangisk gharkubbtejh fuq in-naha l-ohra.  JInghada li din ix-xbieha tmur lura ghas-seklu tmintax, tant hu hekk li fit-18 ta' Frar 1763, l-isqof Bartolomeo Rull kien ta l-indulgenza lil kull min jitlob quddiem din ix-xbieha.

 

Il-Hamrun

  Fil-Hamrun insibu  nicca wahda ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi - dik li qieghda mal-hajt tad-dar numru 85 fit-Triq id-Duluri. Bhala nicca ma fiha xejn specjali, izda bhala statwa  hi mirquma bi skultura ddettaljata fejn San Frangisk jidher bilwieqfa jhaddan is-salib u bl-ohra jidher izomm il-Vangelu b'anglu tahtu.  Ghalkemm hija zghira hija xoghol ta' skultura sabih.

Fil-Hamrun insibu wkoll statwa ohra tal-Fqajjar ta' Assisi, dik li qieghda fuq il-Kampnar tal-Knisja tal-Patrijiet Minuri ta' Villambrosa.  Din l-istatwa hija xoghol ta' l-iskultur Marco Montebello.

 

Hal Lija

  F'Hal Lija nsibu  nicca wahda ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi li qieghda fi Triq Sant'Andrija, kantuniera ma' Sqaq numru 2. Hija statwa li saret fil-bidu tas-seklu ghoxrin f'nicca li ghandha disinn sabih ferm.  Ix-xoghol taghha jidher li sar bi precizjoni kbira.  Fil-gwarnicun ta' fuq ghandha kitba li tghid li fl-1903 l-Arcisqof Pietru Pace zejjen din in-nicca bl-ghoti ta' l-indulgenzi.  F'din in-nicca arzellata naraw lil San Frangisk b'idejh it-tnejn maghquda fuq sidru jhaddan is-salib.  Quddiem in-nicca ghadu jidher fanal tal-hadid li darba kien jinxteghel quddiem din ix-xbieha.

 

Il-Marsa

  Fil-Marsa nsibu  nicca wahda ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi - dik li qieghda fi Triq Hal Qormi.

 

L-Imqabba

  Fl-Imqabba nsibu  Statwa wahda ddedikata lil San san frangisk - qabel u wara r-restawrFrangisk ta' Assisi li qieghda fl-inhawi tal-Mentna. Din l-istatwa hija xoghol ta' l-arti mahduma minn Giuglio Moschetti fl-1899.  Dan l-artist Taljan ghandu xoghlijiet ohra f'dawn il-gzejjer.  Hallas ghall-istatwa l-Kanonku Dun Alfons Caruana li kien mill-Imqabba u kien Patri Frangiskan qabel sar qassis djocesan.  Kien personalità maghrufa hafna fl-Imqabba, u wara li zviluppa dawn l-inhawi tal-Mentna, ried iwaqqaf hawn monument lil san Frangisk.  Meta din l-istatwa tlestiet inksiet b'kisja specjali li tixbah lid-deffun.  Din l-istatwa ġiet imbierka minn Mons Alfons Caruana fit-13 ta` Lulju, 1899 u wara tqiegħdet fil-post preżenti għall-venerazzjoni tal-pubbliku.  Nhar l-14 ta` Lulju 1899, Mons Alfons Caruana ippreżenta rikors lill-Kurja ta` l-Arċisqof sabiex jingħataw 40 ġurnata indulġenzi lil kull kattoliku li jżur din l-istatwa u jgħid it-talba "San Francesco stimitizzato ottenateco l`amore a Gesu` Cristo". Il-permess għal dawn l-indulġenzi ingħata mill-Kurja fis-17 ta` Lulju ta` l-istess sena. Din l-istatwa ġiet restawrata mill-Kunsill Lokali Mqabba  wara li partijiet minnha kienu fi stat ħażin ħafna u kienu diġa ntilfu partijiet importanti bħall-idejn u s-swaba.

 

L-Imsida u tal-Pjetà

  F'dawn il-postijiet insibu zewg nicec ta' San Frangisk.  Wahda qieghda fl-aktar parti qadima ta' Triq Torri mal-hajt tad-dar numru 14. Din in-nicca hija riljev kbir li jirrapprezenta lil San Frangisk t'Assisi jircievi l-pjagi fuq l-Ghoja Alvernja.  Mad-dawra tieghu m'ghandu l-ebda dekorazzjoni izda ir-riljev fih dettalji interessanti, li xi whud minnhom intilfu meta dan ir-riliev gie mizbugh.  Bla dubju huwa wiehed mill-eqdem xbihat li nsibu f'dawn l-inhawi. 

In-nicca  l-ohra qieghda mal-hajt numru 8-9 ta' Sqaq Bordon.

 

Ir-Rahal il-Gdid

  Fil-Rahal il-Gdid insibu  Statwa wahda ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi li tinsab fil-Pjazza.  Din l-istatwa nhadmet fl-1898 u hija wahda min-nicec li hemm marbuta maghhom l-ghoti ta' l-indulgenzi.

 

Hal Qormi

  F'din il-Belt ta' Pinto nsibu zewg nicec ta' San Frangisk.  L-eqdem wahda qieghda mal-hajt tad-dar numru 47 Triq Alojsju. Din qieghda f'kantuniera izda mad-dawra taghha ma fiha l-ebda dekorazzjoni.  L-istatwa tal-qaddis izda hija bicca xoghol sabiha fil-gebel.  il-harsa tal-qaddis hija espressiva hafna.  Originali f'din in-nicca hija il-parti l-isfel fejn l-iskultur naqqax is-simbolu tal-mewt.

L-Istatwa l-ohra qieghda fil-kantuniera ta' Triq il-Kbira u Triq Anici.  Din hija nicca mill-isbah gholja madwar tnax-il filata.  Fiha arzellata b'mod tassew artisiku u fuq kull naha ghandha pilastru ta' stil joniku.  L-istatwa tal-qaddis hija nieqsa minn certu moviment. San Frangisk jidher ihaddan is-salib.

 

Ir-Rabat

  Fir-Rabat insibu hames statwi ta' San Frangisk.  Wahda qieghda hdejn il-Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Konventwali fi Triq San Frangisk. Fl-inhawi ta' din il-Knisja nsibu ghadd ta' nicec u statwi marbuta mal-Knisja ta' San Frangisk. Hdejn il-Kunvent hemm statwi kbar tal-Gebel.  L-ewwel wahda hija dik ta' sant'Antnin ta' Padova li maghha ghandha l-ghoti ta' l-indulgenzi li jmorru lura ghas-sena 1865.  quddiem il-Kunvent hemm l-istatwa f'gieh Marija Immakulata, devozzjoni ohra qadima hafna u fil-genb tal-Kunvent hemm l-istawa ta' San Frangisk.  Din giet inawgurata fil-5 ta' settembru tas-sena 1926 biex tfakkar is-seba' mitt sena mill-mewt tal-qaddis.  Il-gbir ghal din l-istatwa-munument sar minn zewg patrijiet Frangiskani Konventwali li daru Malta kollha biex jigbru sold minn kull familja.
L-Istatwa l-ohra qieghda fil-kantuniera ta' Triq Gorg Borg Olivier u Triq San Frangisk din tinsab ftit passi 'l boghod mill-istatwa li ghadna kemm semmejna.

It-tielet statwa ta' San Frangisk qieghda fi Triq San Pawl mal-hajt tal-Kunvent tal-Patrijiet Minuri.

Ir-raba' statwa qieghda f'nofs il-frontispizju tal-Knisja ta' Giezu fit-Triq san Pawl.

Il-Hames statwa saret fl-1994 bhala tifkira tal-500 sena tal-Patrijiet Minuri, li dak iz-zmien kienu jissejhu Osservanti.  Din qieghda hdejn l-istess Knisja ta' Giezu fit-Triq san Pawl.

 

San Pawl il-Bahar

  f'San Pawl il-Bahar insibu  statwa wahda ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi dik li qieghda fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali. Qabel marret San Pawl il-Bahar din l-istatwa kienet fil-kantuniera tal-Knisja ta' San Frangisk fi Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta flok dik li hemm issa.

 

Haz-Zabbar

  F'Haz-Zabbar insibu zewg nicec ta' San Frangisk ta' Assisi.  Wahda qieghda mal-hajt fit-Triq Marsaskala.

L-Istatwa l-ohra qieghda fil-kantuniera ta' Triq il-Kbira u Triq San Duminku. Din ta' l-ahhar tispikka fost ghadd ta' statwi ohra.  Il-hila ta' l-iskultur li hadem din l-istatwa  tidher l-ewwelnett fl-inklinazzjoni tar-ras tal-qaddis, fil-paneggi hfief u dojoq tat-tonka, l-espressjoni tal-qaddis u dettalji ohra li kollha flimkien jaghmluha statwa tassew artisika.  Hasra li ma tantx hija apprezzata.  Din l-istatwa hija xbieha ohra f'dan ir-rahal li ghandha l-indulgenza marbuta maghha moghtija mill-Arcisqof Pietru Pace fl-1895.

 

Iz-Zejtun

  Fiz-Zejtun insibu  nicca wahda ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi - dik li qieghda mal-hajt tad-dar numru 7 fit-Triq Emidju.

 


Nicec u Statwi ddedikati

lil Qaddisin Frangiskani


Sant'Antnin ta' Padova


Il-Belt Valletta

  -Triq San Gwann ma' Triq Sant'Ursola.

Hal Qormi

  - 264 Triq il-Kbira.

  - 3 Triq il-Vitorja.

  - Sqaq 5 Triq Santa Katerina.

  - Triq Santa Katerina ma' Triq l-Isqof Scicluna.

  - 94 Triq Pinto.

  - 78 Triq Dun Marjanu.

  - 5 Triq Stanislaw Gatt.

  - 28 Trejqa San Gorg

  - Triq Valletta.

  - Il-Wied, in-naha ta' l-Ingieret.

Haz-Zebbug

  - Fuq iz-zuntier tal-Knisja.

  - 24 Triq De Rohan.

  - 69 Triq De Rohan.

  - Triq il-Buskett.

  - Misrah il-Helsien ma' Triq il-Kbira.

Is-Siggiewi

  -  4 Triq il-Qasira.

  -  26 Triq il-Knisja il-Qadima.

Iz-Zejtun

  -  190 Triq Sant'Anglu.

  -  25 Triq San Piju V.

Il-Hamrun

  -  Sqaq Sant'Antnin.

  -  Triq il-Vitorja ma' Triq Santa Marija.

Il-Kalkara

  -  Hdejn il-Kunvent tal-Kapuccini.

Wied il-Ghajn

  -  12 Triq il-Gdida.

  -  10 Triq il-Gdida.

Il-Mosta

  -  40 Triq il-Kbira.

L-Imsida

  - Triq Qrejten mat-Telgha ta' l-Isptar.

Tal-Pjetà

  - Triq San Girgor ma' Triq Gwardamanga.

In-Naxxar

  - 118 Triq Santa Lucija.

Ir-Rahal il-Gdid

  - Triq Bormla ma' Sqaq Sant'Antnin.

Ir-Rabat

  - Triq San Pawl.

  - Triq Sant'Antnin ma' triq Santa Marija.

  - Triq San Frangisk.

Tas-Sliema

  - Triq San Gwann Battista.

  - Triq Tonna ma' Triq Manwel Dimech.

  - Triq San Alfons.


San Baskal Baylon


Iz-Zejtun

  -  7 Triq l-Ispirtu s-Santu.


San Bonaventura


Ir-Rabat

  - Triq Gorg Borg Olivier ma' Triq Nikol Saura.


San Fidiel ta' Sigmaringen


Il-Hamrun

  -  Triq San Guzepp ma' Triq San Fidiel.


San Frangisk ta' Paola - Eremita *

* Nota dan jidher mal-lista tal-qaddisin Frangiskani minhabba dan il-qaddis minn Paola fil-Calabria ta' età ckejkna kien gà libes it-tonka ta' San Frangisk. Izda mhux wisq zmien wara hass li Alla kien qed isejjahlu biex ighix hajja aktar awstera u waqqaf l-Ordni tal-Minimi. 

Il-Belt Valletta

  - Triq San Nikola ma' Triq San Pawl.

  - Triq il-Lvant ma' Triq Santa Lucija.

Hal Balzan

  - Triq il-Parrocca.

Hal Kirkop

  - 35 Triq San Benedittu.


San Pietru t'Alcantera


Il-Belt Valletta

  - Triq San Pawl ma' Triq San Gwann.


 <<|werrej|>>


Dwar aktar taghrif dwar in-Nicec u Statwi fit-Toroq ta’ Malta tista’ tara il-Ktieb ta' Tony Terribile, Nicec u Statwi fit-Toroq Maltin, Kullana Kultura, Vol 14. Pin Pubblikazzjoni Indipendenza, Malta 2000.

Ara wkoll ir-rivisti Dawl Frangisk, il-hargiet ta' Ottubru, Novembru u Dicembru 1999.

Valletta: 6.1.2004


 

Minn fost tant nicec

li ghadhom sa llum isebbhu

t-toroq  Maltin

ghazilna dawk li ghandhom rabta ma’ San Frangisk jew ma' xi qaddisin Frangiskani.