Kotba u Rivisti Frangiskani

 

|dahla|

pubblikazzjonijiet Frangiskani

F'din it-taqsima ser noffru gabra ta' taghrif dwar kotba, rivisti, perjodici

u pubblikazzjonijiet ohra

ta' natura frangiskana


 

Werrej

 

San Frangisk (Kitbiet u Hajja)

2006 ● San Frangisk ta’ Assisi, fit-triq tal-Vangelu - tr. Edmund Teuma

2002 ● Ahna li Ghexna Mieghu - tr. Noel Muscat

1999 ● Frangisku, il-Fqajjar ta' Assisi - Gwido Schembri

1999 ● Frangisku, Il-Mixja u l-Holma - tr. Guzepp Beneditt Xuereb

1998 ● Il-Hajja ta' San Frangisk ta' San Bonaventura - tr. Guzepp Beneditt Xuereb

1997 ● Jiena Frangisku - Thomas Moore

1995 ● Frangisku, Hajja li tisfidak - tr. Noel Muscat

1993 ● Il-Kitbiet ta' San Frangisk u Santa Klara - tr. Kittieba diversi

1990 ● Il-Fjuretti - tr. Guzepp Beneditt Xuereb

1989 ● San Frangisk t'Assisi - Alexander Bonnic

1983 ● Regola u Hajja - Guzepp Beneditt Xuereb

1976 ● Frangisku, il-Fqajjar ta' Assisi - Gwido Schembri

1975 ● Il-Kitbiet ta' San Frangisk - tr. Kittieba diversi

1969 ● San Frangisk t'Assisi - Albert Sammut

.....    ● San Frangisk t'Assisi - Socjetà tad-Duttrina Nisranija

 

Qaddisin u Ahwa Frangiskani

2006 ● Il-Mixja tar-Ruh lejn Alla - tr. Edmund Teuma

2006 ● Fra Diegu Bonanno OFM, Frangiskan li haseb fil-fqir - Gorg Aquilina

2003 ● San Guzepp ta' Kopertinu - Alexander Bonnici

2000 ● San Bernardin ta' Siena - Guido Schembri

2000 ● Qdusija Frangiskana f'Dawn l-2000 sena - Edmund Teuma

1998 ● San Bonaventura - tr. Guzepp Beneditt Xuereb

1995 ● Sant'Antnin ta' Padova - Alexander Bonnici

1995 ● Min kien Sant'Antnin Ta' Padova - Kittieba Diversi

1994 ● Jiena Antonju - Thomas Moore

1993 ● Beatu Gwanni Duns Skotu - Alexander Bonnici

1993 ● San Massimiljan Marija Kolbe - Alexander Bonnici

1987 ● Frangiskani Veri - Noel Muscat

1986 ● Sant'Antnin ta' Padova - Alexander Bonnici

1986 ● San Frangisk-Anton Fasani - Alexander Bonnici

1984 ● San Frangisk u Qaddisin Frangiskani Ohrajn - Alexander Bonnici

1982 ● Massimiljan Marija Kolbe - Edmund Teuma

1976 ● Massimiljan Kolbe - Joseph Cilia

 

 

 

Santa Klara

2006 ● Il-Fonti ghall-hajja ta' Santa Klara - tr. Kittieba diversi

1994 ● Santa Klara ta' Assisi - Thomas Moore

1994 ● Klara t'Assisi u l-Ispiritwalità tat-Tieni Ordni Frangiskan - Kittieba Diversi

1993 ● Il-Kitbiet ta' San Frangisk u Santa Klara - tr. Kittieba diversi

1993 ● Santa Klara ta' Assisi - Alexander Bonnici

1993 ● Transitu ta' Santa Klara - Alexander Bonnici

1993 ● Klara ta' Assisi - tr. Guzepp Beneditt Xuereb

 

Storja Frangiskana

2006 ● Il-Knisja ta' San Frangisk fil-Belt Valletta - Alexander Bonnici

2006 ● Burmarrad, Parrocca Frangiskana f'Gieh il-Qalb bla Tebgha ta' Marija - Alexander Bonnici

2006 ● San Pawl il-Bahar, Parrocca f'gieh il-Madonna tad-Duluri - Alexander Bonnici

2005 ● Qawra u Bugibba parrocca f'gieh San Frangisk- Alexander Bonnici

2005 ● Il-Frangiskani Konventwali f'Malta u Ghawdex - Alexander Bonnici

2005 ● L-Ordni tal-Patrijiet Minuri ta' San Frangisk imsejhin "Konventwali" - tr. Edmund Teuma

2004 ● Tota Pulchra es Maria - Noel Muscat

2000 ● Zmien il-Francizi f'Malta u l-Frangiskani Konventwali - Arthur Saliba

1999 ● Il-Frangiskani f'Ghajnsielem - Gorg Aquilina

1999 ● Devozzjoni u Kultura - Joe Calleja

1984 ● Il-Moviment Frangiskan - Gorg Aquilina

1955 ● Il-Knisja u l-Kunvent tal-Kappuccini tal-Furjana u l-Ordni Gerosolomitan - P. Timotju mill-Belt Valletta

 

Ordni Frangiskan Sekular

2002 ● Manwal ta' l-Ordni Frangiskan Sekulari

1979 ● Regola ta' l-Ordni Frangiskan Sekulari - tr. Felicjan Bilocca

1930 ● il-Mexxejj tat-Terzjarju Frangiskan - Giorg M. Grima

 

Kotba Frangiskani varji

1996 ● Assisi mal-Frangiskani - Noel Muscat

1985 ● L-Art Imqaddsa mal-Frangiskani - Gwann Abela

1987 ● Litugija Frangiskana tal-Funerali - Liturgija tas-Funerali

1987 ● Francesco - Gwann Abela (Drama)

1982 ● L-Ispiritwalità Frangiskana - Gorg Aquilina

1982 ● Inti Frangisku - Kittieb Diversi

1981 ● San Frangisk t'Assisi - Liturgija tas-Sighat

1980 ● Mudell tal-Frangiskani - Celebrazzjonijiet tal-Kelma

1976 ● Hallini inxerred il-Ferh - Dijonisju Mintoff

.....   ● Demm Fuq il-Verna - Marjanu Vella (Poezija)

 

Dokumenti Frangiskani varji

1986 ● Wirt Kolbjan - tr. Edmund Teuma

1981 ● Messagg Frangiskan - tr. Marija Immakulata Bellizzi

 

Fuq l-ixkafef tal-Kunventi 

.....   ● Il-Beatu Gwanni XXIII u l-Frangiskani- Dijonisju Mintoff

1963 ● Festi f'gieh San Guzepp ta' Kopertinu - Frangiskani Konventwal

1963 ● Il-Protettur ta' l-Ezamijiet San Guzepp ta' Kopertinu - patri Konventwal

1960 ● San Lawrenz ta' Brindisi - Elija minn Hal-Lija

1960 ● San Guzepp ta' Kopertinu, Patrun ta' l-Ezamijiet - patri Konventwal

1955 ● Il-Fjuretti ta' San Frangisk - tr. Sac. A. Tabone

1953 ● Fra Baskal minn Ghawdex Kapuccini - Anglu Mizzi

1952 ● Novena lil San Guzepp ta' Kopertinu - tr. Goe. P. Gregory

1952 ● Il-Kwekba Middija ta' Sardinja - patri Timotju

1905 ● Il-Kurdun ta' San Frangisk - Vincenz Vella

 

tr. = traduzzjoni

Ma dawn il-kotba hemm mahsub li bil-mod jizdiedu ohrajn.

 


Valletta: 29.9.2006  il-pagna giet aggarnata 21.10.2006


Kotba

u rivisti

Frangiskani

 

"Hu bi pjacir tieghi li inti tghallem

it-Teologija mqaddsa

lill-ahwa, sakemm b’dan

l-istudju int ma thallix jintefa fik

l-ispirtu

ta’ talb

u l-gabra"a

mill-ittra

ta' San Frangisk

lil Sant'Antnin.