il-Ktieb taż-Żjajjar                     

 

|werrej|

Il-Kummenti Tagħkom 


Mhux lilna, Mulej, mhux lilna, iżda lil ismek Glorja.  

(Salm 115:1) 


Trid tfittex, u tibqa' tfittex, għax ma tixba' qatt tfittex fuq San Franġisk?

Idħol f'dan is-sit dwar San Franġisk mħejji minn P. Thomas Calleja OFM Conv.

issib minjiera ta' nformazzjoni.

Andrew Galea, (Qawra)


   Nirringrazzjak talli nkludejt l-esperjenza tiegħi.  U verament prosit ta’ din l-enciklopedija li qed tkabbar kuljum f’isem Missierna                

   Franġisku. Issa nibda naqra l-esperjenzi tal-oħrajn ukoll. U naghmel uzu minn din il-website.  Paci u Sliem

   Paul Attard (Sliem)


   Tassew sit interessanti. Meta naqra mill-ħajja ta' Franġisku jiġu tifkiriet sbieħ f'moħħi taż-żmien li għamilt nistudja f'Perugia,

   fejn kelli l-opportunità li nżur Assis siltiet li u bliet oħra fl-Umbria u t-Toscana u l-postijiet kollha imsemmija fl-istorja tal-ħajja ta'         

   Franġisku.  Sit li ta' min jzuru u jiflih bir-reqqa.

   Paul Galea (Rabat)


   Prosit immens għall-kontenut tal-website. Kemm-il darba dħalt fiha dan l-aħħar, imma għamilt użu b'mod partikulari

   għas-sezzjoni  tat-talb. Sibtu verament komdu miġbur taħt sezzjoni waħda. Grazzi mmens. 

   Roderick. 


   Ta’ sikwit nagħmel referenza għal xi artikli li jidhru fuq is-sit tieghek. 

   Tassew insibhom utli, waqt li nħeġġek tkompli taġġorna fiha u għaliex le, issir paġna fuq facebook ukoll. 

   Grazzi tal-ħidma tiegħek.

   Anthony Farrugia (Għawdex)


   Prosit tassew tal-ħidma tieħhek f'dan il-website. Bicca xogħol tassew magħmula minn qalb Franġiskana.

   Inkomplu nitolbu għalik sabiex tkompli xxandar il-Kelma ta' Alla u l-ispirtu ta' Franġisku u Klara

   b'ħafna mħabba u għal Glorja t'Alla.  

   Sorijiet Klarissi (San Ġiljan)


   Trid tfittex, u tibqa' tfittex, għax ma tixba qatt tfittex fuq San Franġisk?

   Idħol f'dan is-sit dwar San Franġisk... issib minjiera ta' informazzjoni 

   Andrew Galea (Qawra)


Grazzi lill-Patri Antoine Apap, Franġiskan, li qalli b'din il-website. 

Spiritwalment meraviljuż u żgur tħalli l-frott f'kulmin isibha u jiol fih!  Xandruha aktar ma' kullimkien u lil kulħadd! 

Prosit li dawk kollha li ħadu sehem biex bnewha u qed iżommuha ħajja u sabiħa.

San Franġisk iżid jimliekom bl-ispirtu qaddis tiegħu!

Pawlu Aquilina, (Siġġiewi)


Hello Father, vera prosit.  Jien Charlie Buttiġieġ min Toronto il-Canada. Kelli hija Bro Joe Buttiġieġ makom pero ħalliena għal ħdejn il-Bambin xi 4 snin ilu.  Jien smajt bi web page tagħkom minn fuq l-RTK radio waqt il-programm ta' Tonio Bonello u llum irnexxieli nidħol fija. Vera interesanti!  Grazzi tal-ħidma tagħkom u keep it up.  Saħħiet.

Charlie u Antonia Buttiġieġ (Toronto - Canada)


Prosit tal-website. Interessanti ħafna u fiha togħma tajba ta' spiritwalita'. Nixtieq li fiha tagħrif varju u storiku dwar l-art Imqaddsa,

l-art li mexa' fuqha is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Grazzi tat-tagħlim u t-tagħrif interessanti.

Charlie Garcia (Tarxien)


Prosit tas-site.

Tony Sultana (Ħamrun)


Prosit tassew u grazzi tar-riżorsi għat-tfal.

Keep it up.

David Dye (G'Mangia)


Prosit ħafna tal-ġid kbir li qegħdin tagħmlu permzz ta' din il-website. Jiena ħadt għalija ġid kbir bit-talb fuq omna Marija u ta' san Franġisk. Kuljum qiegħed nidħol fuq din il.website biex nitlob u nieħu informazzjoni fuq il-Qaddisin Franġiskani. Grazzi u prosit

Joe Zammit (Birżebbugia)


Jiena Peter Ellul dak li kont miegħek il-Vatikan mill-25 ta` Awwissu sat-12 ta` Settembru. Prosit tas-site u grazzi talli għidtilna biha.

Peter Ellul (Valletta)


Prosit u grazzi għax din il-web-site qed insibha mezz tajjeb f'ħajti u nsib għajnuna m'Alla li jagħtini n-nifs ta' kuljum. Il-Paċi Magħkom.

Antonio Montebello  (Ħal Qormi)


Prosit tal-website. Veru fiha ħafna informazzjoni.

Grazzi

Stefan Grima  (Malta)


Il-Mulej jagħtik is-sliem! Qiegħed nibagħatlek artiklu żgħir li ktibt għall-okkażjoni tal-festa tat-Trinita, il-Marsa. Jekk tara li hu tajjeb għal fuq il-website sabiħissima u interessantissima....ara int. Ilu ftit fuq il-website sibt tagħrif dwar iz-ziju tiegħi, li kien missjunarju iċ-Ċina kif ukoll ritratt tiegħu. Ma kontx naf dak li issa sirt naf fuqu. Anki ommi ħadet gost meta għidtilha b'dan it-tagħrif. Keep it up. Thank you.Berikni u żommni f'talbek.

Joe Buttigieg (Marsa)


Prosit ħafna ta' din il-web-site li hija d-dawl li jeqred id-dlam tal-ħajja. Permezz ta' din il-web-site u speċjalment bil-qawwa ta' l-Ispirtu s-Santu l-bniedem iħoss ferħ li juri d-dawl tal-ħajja li jagħtina Alla li tant iħobbna li saħansitra bagħtilna l-ibnu Ġesù biex iwasslilna d-dawl tal-ħajja. Grazzi Ħafna. Paċi Magħkom.

Antonio Montebello (Ħal Qormi)


Is-site ta' San Franġisk dħalt fiha.  Ma dħaltx fid-dettall imma tidher interessanti ħafna.

Alfred Frendo Cumbo  (Fgura)


Min irid jipprofondixxi l-fidi tiegħu f`Alla b`ħafna Mħabba u b`Talb tassew sabiħ ta San Franġisk, għandu fis iżur din il-website.

Trid tiftakar li San Franġisk kien ġej minn famija sinjura iżda, il-ferħ tiegħu ma sabux fir-rikkezzi jew fil-ħbieb ta din l-art (N.B. aħna nies moderni u materjalisti) ...iżda fil-Faqar, fit-Tbatija, fil-Kreaturi kollha t`Alla u f`Għaqda sħiħa mas-Salib Mqaddes! Fuq kollox il-Għana u t-Talb kienu l-isbaħ ħolqa li kellu ma' Alla s-sid tal-Ħlejjaq kollha.

Nerġa' ntennilkom: Prosit Tassew ta' dan il-website tant sabiħ li hu ta' Gwida għalina lkoll! 

Maria Daly (Victoria - Għawdex)


Dħalt għall-ewwel darba fil-web site tagħkom u għoġbitni ħafna. Tidher li hi interessanti ħafna, minnha tgħallimt aktar min hu San Franġisk. Prosit tassew ta dan il-materjal, u bi ħsiebni nibqa' nsegwiha.

Carmelo Zammit  (Qrendi)


Nixtieq nifraħ lil min għamel din il-web page. Jiena devot ta Franġisku ta' Assisi u għadni kemm kont għall-erba tijiem f din il-belt qaddisa. Well done u keep it up.

George Grech  (Malta)


Prosit tassew tal-website. Vera fiha nformazzjoni sabiħa u nteressanti tassew. Ħadt pjaċir naqra ħafna dik l-istorja li hemm fuq Patri Feliċ Sammut. Jiena kelli x xorti li nqatta' ftit taż-żmien ma' Patri Feliċ.

Charlie Desira  (Melbourne - Awstralja, u ex-Buġibba)


Għadni kif rajt il-website fuq il-PC u veru differenti minn kif tidher fuq il-Mac.  Tidher ħafna ħafna aħjar... u tinstema' aħjar ukoll veru sabiħ dak il-midi file background music.

Kompli agħmel il-ġid u xerred il-messaġġ tal-verità b'din l-għodda wkoll.

Godwin Borg  (Malta)


Mill-ġdid qed nerġa nikteb sabiex ngħidlek li din is-site hija bejta ta' informazzjoni fuq San Franġisk Missierna u fiha ħafna spiritwalita' li personalment għenitni ħafna.  Jien nixtieq ngħid kelma ta' kuraġġ liż-żgħażagħ li qed iħossu fihom is-sejħa biex jinagħtaw lil Mulej sabiex jagħmlu kuraġġ u ma jaqtawx qalbhom għaliex jekk jgħidu iva lil Mulej żgur li jsibu il-vera paċi.  Il-festi t-tajba lil kulħadd.

Joseph Formosa  (Siġġiewi - Malta)


Nixtieq nagħti prosit ta' din is-site għaliex hija verament professjonali u aġġornata.  Permezz ta' din il-web-site qed joktor ħafna ġid u j' Alla l-Mulej bl-interċessjoni ta' San Franġisk jibgħat aktar żagħżagħ sabiex jaqduh speċjalment fi ħdan l-Ordni Franġiskan.  Mill-ġdid prosit!

Joseph Formosa  (Siġġiewi - Malta)


Għadni kif żort il-Web-site tiegħek,  u għarrixt fil-qasam tal-poeżija Franġiskana. Għandek ġabra sabiħa u mżewqa. Ħadt gost naqra u ntiegħem; uħud għat-tieni darba jew mhux iktar ukoll waqt li oħrajn waqgħu taħt għajnejja għall-ewwel darba. Rajt ukoll l-oqsma l-oħra u dehruli ikkurati. Jidher li taħdem bil-qalb u li tħoss dax-xogħol bħala appostolat. Nixtieqlek ħafna ġid minn qalbi. Ħa tgawdi int ukoll mal-qarrejja li jfittxu l-ikel u x-xorb. Talb u għożża.

Albert Sammut (Belt tal-Vatikan - Ruma)


Paċi u Ġid!

Ta' spiss nidħol nara x'hemm ġdid fuq il-website.  Dejjem insibha iżjed interessanti u attraenti.  Żdied il-materjal u anki l-istampi.  Il-preżentazzjoni hi dejjem tal-ġenn.  Hemm baħar ta' informazzjoni li jinteressa lil kull eta`.  Tassew riklam tajjeb għal San Franġisk!  L-aħħar sezzjoni li żidt għat-tfal hi interessanti ferm u l-ewwel waħda tax-xorta tagħha bil-Malti.  Niċċekkja wkoll meta jkun sar l-ahhar aġġornament, u nistagħġeb kif issib il-ħin biex taġġornaha tassew ta' spiss.  L-aħħar li dħalt, kont għadek kemm aġġornajtha xi jumejn qabel.  Stupenda!  Ma jonqosx li meta nidħol fuq sanfranġisk.com ngħid talba għal dawk kollha li jgħinu u nitlob lil Alla u lil San Franġisk ibierku din il-ħidma tiegħek.

Francesco Pio Attard (Victoria - Għawdex)


Nixtieq ngħidlek grazzi u prosit tal-website tant sabiħa u attrajent li għamilt u li qed tħalli ħafna ġid. Bħala Franġiskan napprezza ħafna dan il-materjal sabiħ u utli. Jien nsibu ferm utli fil-ħidma tiegħi li għandi maż-żgħażagħ u tfal fil-qasam tal-vokazzjonjiet. Ħadt gost ħafna u għalija kienet sorpriża li għoġbok iġibli l-artiklu tiegħi. Kienet sorpriża għalija. Għandi artikli oħra li kont diġa ġew ipublikati fuq id-dawl franġiskan jekk jiġu f'idejk u jkunu jogħġbuk nieħu gost li nkun ta' għajnuna f'dan il-qasam. Jekk ikolli xi materjal bil-qalb kollha nibgħathomlok.

Dennis Calleja (Kapuċċini - Malta)


Prosit tal-website.

TASSEW PROFESSjONALI!

Joseph Zammit (Marsalforn - Għawdex)


Nifraħlek tas-site tassew informattiv u ta' kwalita` tassew professjonali.

Pawl Bugeja (Victoria - Għawdex)


Dħalt kemm-il darba fil-website ta' San Franġisk.Tajba ħafna.

Jason Azzopardi (Raħal Ġdid - Malta)


Prosit ħafna għas-site tiegħek veru professjonali u fiha veru nformazzjoni tant tajba fuq qaddisin Franġiskani u talb, kif ukoll poeżiji. Mill-ġdid nerġa' ngħidlek PROSIT

James Buhagiar (San Pawl il-Baħar)


Nixtieq nirringrazzjak minn qalbi tax-xogħol li il-Mulej għenek tpoġġi f'dawn il-paġni għal glorja tiegħu. Jiena din l-informazzjoni ser ngħaddiha waqt iż-żjara tagħna lejn Assisi u nħeġġeġ oħrajn jidħlu sabiex jixorbu minn din l-għajn li int kont strument f'idejn il-Mulej sabiex jisqi l-poplu tiegħu. grazzi u l-Mulej ibierkek.

Nicholas Balzan (Malta)


Dħalt fuq is-site tagħkom u qgħadt nara ftit x'hemm.  Nibda biex ngħidlek li l-mużika li hemm għoġbitni ħafna. Dik min fejn ħadtha? Hemm ħafna artikli interessanti. 

Patrick Grima (Raħal Ġdid- Malta)


Veru site tajjeb. Jien u marti ma niġbgħu qatt inniżżlu materjal minnu. Wara noqgħod nirranġa għal l-fonts maltin, pero l-ideja tiegħek tajba u bis-sens li ħallejt il-fonts ingliżi minħabba dawk li jgħixu barra minn xtutna.  San Franġisk miegħek u ngħidulek grazzi għal biċċa xogħol sabiħa, fi ħdan il-familja Franġiskana.

Leli u Lina Vella - Terzjarji Franġiskani (Kalkara - Malta)


Prosit tal-Web Site! Sabiħa ħafna u nħossni żgur li san Franġisk kuntent bik u biha! Inħossha kontribut kbir ieħor lejn familja franġiskana fejn ilkoll aħna aħwa sew jekk il-kulur tat-tonka huwa iswed/griż, sew jekk kanella...sew jekk il-kapoċċ hu żgħir jew bil-ponta...sew jekk bil jew bla kuruna...taqbel jew le maż-żarbun jew il-qorq!

Joe Buttiġieġ (Trento - Italja)


Grazzi ferm tal-website. Tal-ġenn!! Vera sabiħa u ippreżentata tajjeb immens. Hemm fejn timraħ kemm trid. Minn jaf kemm ħadlek ħin dan il-proġett?! Insomma well done! Għalissa kemm kemm ittawwalt għax m'għandix ħin, però żgur li ser insib ħin biex nidħol aktar fil-fond fiha. Hija ħaġa li jiena napprezza ferm. Fi ħsiebi ninforma lil diversi ħbieb tiegħi dwarha. Grazzi, grazzi, grazzi u l-Mulej ibierkek.

Frank Mifsud (Marsaxlokk - Malta)


Nixtieq ngħidlek li din id-darba rnexxieli nidħol fis-site. Prosit tassew biċċa xogħol bomba. Din il-ġimgħa qrajt ittra fuq il-Ġens li faħħret is-site.

Josephine Gatt (Ħal Balzan - Malta)


Nixtieq nifraħlek għal din il-website ġdida - din ser tkun waħda li żgur ser inżur ta' spiss.  Tgħidx kemm ħadd pjaċir naqra il kummenti li irċevejt u ħassejtni qrib mill ġdid ta' bosta ħbieb tiegħi...  ħadt pjaċir naqra il-messaġġi tagħhom!! Inselli ħafna għalik u nawguralek Paċi u Ġid

Tony De Giovanni (Valletta - Malta)


I did check out your website. I can tell you've put a lot of work and love into it, even though I couldn't understand more than a handful of words I appreciated the links. I wish I could read what you've written in Maltese, but I understand "it's feeling a void". I was thinking about how your room is becoming a "Pulpit", and I remembered how St.Paul spent so much time writing letters while he was confined to his cell.

Nancy Singh (Virginia - Amerka)


Prosit tassew tal-website. Interessanti! Ta' siewi n-numru ta' links li fiha! Keep it up!

Joe Cilia (India)


What a nice Site! We enoyed it, Congratulation Father.

Daan and Regina Martin (Olanda)


Illum idunajt bil-Web site ġdida!!! Għoġbitni u kompli. Ara tiksibx il-karattri maltin ħalli tkun tgħin il-kitba sew bil-Malti. Prosit.

Gwido Muscat (Burmarrad -Malta)


Jiena student ta' 17-il sena minn Għawdex. Xtaqt nawguralek minn qiegħ qalbi tal-ġmiel ta' website li pproduċejt bl-akbar serjeta' u mħabba dwar san Franġisk ta' Assisi.

Francesco Pio Attard (Victoria - Għawdex)


PROSIT, PROSIT, PROSIT u nixtieq nibqa' sejra biha għax tassew biċċa xogħol sabiħa! Kollox sabiħ, anki l-mużika li għażilt. Kelli nieqaf għalkemm tani li nkompli nara u nitgħaxxaq u nitgħallem! Imma nkomplih żgur. Hemm tassew x'tixtarr! Grazzi...

Carmen Borg (Tagaytay City - Filippini)


Kelmtejn qosra biex nifraħlek għall-biċċa xogħol li għamilt. Prosit u grazzi. Tabilħaqq hi biċċa xogħol sabiħa u tajba.

Edmund Teuma (Valletta - Malta)


Prosit biċċa xogħol sabiħa u interressanti. Dan il-mument qiegħed ix-xogħol imma malli jmur id-dar nerġa nidħol fiha u nara bil-kwiet. Grazzi mill-qalb.

George Schiro (Malta)


Prosit tassew u keep it up.... naħseb li l-fantasija tiegħek tasal biex dejjem iżżid xi hjiel importanti biex tagħmel il-website dejjem interessanti. God Bless

Manwel Gatt (Awstralja)


Il-bieraħ ftaħt il-Website il-ġdida. Kien hemm ħafna kummenti posittivi fuqha għax fiha ħafna nformazzjoni utli fuq il-Franġiskaneżmu. Prosit u keep it up!

Frans Deguara (Valletta - Malta)


Ma nistax nemmen kif sar dan ix-xogħol kollu. Enċiklopedija ta' tagħrif, tagħlim u formazzjoni ta' spiritwalita Franġiskana li twassal għand Ġesu` u Marija. Din is-sit hi xempju ta` professjonalita u krejattivita'. Ma stajtx nieqaf nitgħallem. Prosit mill-ġdid u l-Mulej ikompli jbierek dan ix-xogħol sabiħ. Fuq kollox grazzi tal-ħin tiegħek.

Vincienne, Joseph, Luke u Joanna Incorvaja (Balzan - Malta)


Prosit tassew għal darb'oħra għalkemm diġa awgurajtlek...imma issa x-xogħol huwa komplut. Tassew li għad iservi ta' ġid. Forsi lanqas int stess ma taf kemm jista' jkun ta' ġid. Il-Mulej jibqa' jagħfulek żgur...

Mario Sant (Osimo -Italja)


F’inqas minn 12-il siegħa diġa ftaħt il-web-site ġdida darbtejn! Għamilt biċċa xogħol tajba ħafna. Barra li fiha preżentazzjoni tajba ħafna, nemmen li l-kontenut tagħha ser ikun għajn ta’ informazzjoni, tagħlim u formazzjoni Franġiskana u spiritwali għal ħafna. Grazzi u Prosit tassew!

Robert Agius (Canterbury - Ingilterra)


Prosit u prosit ħafna!!!!!
Ivan Grech (San Pawl il-Baħar - Malta)


Prosit tassew tal-website...x'biċċa xogħol kellek...Jalla jsir ħafna ġid permezz tagħha u jkunu ħafna dawk li jintlaqtu fil-qalb permezz ta' xi ħsieb, rakkont....eċċ... li jistgħu isibu.  Prosit mill-ġdid.

Doreen Mifsud (Gżira - Malta)


Well done għall-website. Il-veru ħadt gost naraha. Tassew tajba. Keep it up. Sliem.

Paul Darmanin (B'Kara - Malta)


Prosit: tajt titwila lis-site u bqajt mpressjonat.  Ċert li l-kitbiet ta’ San Franġisk se nżurhom spiss biex anki nieħu ideat għal omeliji.   Saħħa u sliem.   

Ivan Sciberras  (Amerka)


Prosit u prosit tassew.  Website li fiha minjiera ta' tagħrif u tagħlim fuq il-ħajja u spiritwalita' Franġiskana.  Veru għamilt proġett sabiħ. It-tqassim huwa first class u hija user friendly ħafna. Dan ser ikun il-Messal tiegħi ta' kuljum u mhux talli għamiltha bookmark  iżda ser nimxi magħha jum wara jum.  Jiena ċert li minn din il-web site ser joħroġ ħafna u ħafna ġid spiritwali. Jiena ser nirrakkomandha lill-ħbiebi u lil kull min naf li għandu l-internet. Fr Thomas dan il-proġett li ilek taħdem ħafna fuqu jiswa mitqlu deheb. Mill-ġdid PROSIT. Il-Bambin biss jista' jħallsek. Dan huwa pastorali modern li hemm bżonn li nagħmlu użu minnu.

Mario Saliba  (Nadur - Għawdex)


Nifraħlek ta din il-biċċa xogħol li għamiilt għoġbitni ħafna anke għax interessanti. 

Claudio Mangion (Ruma)


Ma stajtx ma niktiblekx u ngħidlek prosit tal-website veru interessanti u nformattiv. Issa nibda nżurha għax żgur se tkun xi ħaġa ħajja.

William Bartolo (Valletta - Malta)


Well done! Prosit for www.sanfrangisk.com.  Keep it up!!!!!  God bless!

Ino Bonello (Paola - Malta)


Min jixtieq jagħti xi suġġerimenti jew kummenti

jew inkella jixtieq jibgħat xi artiklu, poeżija

jew xi tagħrif dwar San Franġisk, MERĦBA BIH.  

Jista' jinqeda b'dan e-mail:  info@sanfrangisk.com


Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Żjajjar|

 

 

Nistgħu niftaħru b'ħaġa waħda biss: b'dak

li hu dgħajjef fina u

li nġorru kuljum

is-Salib

tal-Mulej tagħna

Ġesù Kristu.

 

San Franġisk

Twissijiet 8